เลือกฤดูที่คุณชอบ บอกตัวตนแท้จริงคุณได้ แม่นมากๆ

เลือกฤดูที่คุณชอบ บอกตัวตนแท้จริงคุณได้ แม่นมากๆ

นักจิตวิท ย า ชาวอเมริกันได้ทำการวิจัยเรื่องนี้เอาไว้ โดยวิเคร าะห์จากฤดูกาล

ที่เร าชื่นชอบมากที่สุด สามารถบ่งบอกถึง ลักษณะนิสัยพื้นฐาน

ที่แตกต่างกันของแต่ละคนได้ แต่ผลลัพธ์อาจจะคล าดเคลื่อน อยู่บ้ าง

ตามสภาพแวดล้อมที่เร าเติบโตมา จะตรงมากน้อยแค่ไหน ไปดูกันเลยจ้า

1. ถ้าคุณชอบฤดูร้อน

คนที่ชอบบรรย า กาศของฤดูร้อนมากที่สุดนั้น บ่งบอกว่าเขา หรือเธอคนนี้เป็น ผู้ที่มีนิสัยใจคอเปิ ดเผยเป็นอย่ างยิ่ง

และเป็นคนซื่อสัตย์ แต่จะค่อนข้างเป็นคนคิดมาก มักจะมีเรื่องต่างๆ ให้ครุ่นคิดวิตกกังวลเสมอ

จึงทำให้เป็นคนที่ชอบ แสวงหาชีวิตที่สุขสบ าย อิสระ

ไม่มีความทุ กข์ มาบั่นทอนจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ต้องการความรัก

และคำปลอบโยนอยู่เสมอ และยังให้ความสนใจ ในเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษ

2. ถ้าคุณชอบฤดูฝน

สำหรับคนที่ชอบฤดูฝนมากๆ นั้น บอกถึงความเป็น คนเจ้าอารมณ์อยู่ไม่น้อยทีเดียว

ทั้งยังเหงา ช่างฝัน และช่างจดช่างจำ เสียเหลือเกิน แม้แต่เรื่องที่นำมาซึ่งความปวดร้ าว

เป็นคนที่ชอบคิดถึงอดีต และมีความคิดว่าตัวเอง เป็นคนโช คร้ ายอยู่เสมอ

หากหลงรักใครก็จะรักอย่ างมาก แต่ถ้าใครทำให้ผิดหวัง ก็จะจำไม่ลืมอีกเหมือนกัน

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงตลอด ไม่ใช่คนที่ชอบ อยู่นิ่งๆ กับที่

แต่จะแสวงหา ความแตกต่างหล ากหล ายให้ชีวิต

3. ถ้าคุณชอบฤดูหนาว

คนที่ชอบฤดูหนาวจะมี ลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้นำสูง

เชื่ อมั่นในตนเองมาก มีพลังในการกระทำ ทุกสิ่งได้อย่ างไม่สิ้นสุด

แล้วก็ยังยึดถือ ในความถูกต้องอีกต่างหาก ทั้งยังเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง แนวคิดของตัวโดยง่าย

ถ้าเชื่ อมั่นว่า สิ่งนั้นถูกต้องแล้ว ก็จะเชื่ อ จนกว่าจะประจักษ์ด้วยตัวเอง

แต่สำหรับชีวิตส่วนตัว แล้วมักไม่ค่อยเปิ ดเผยให้ใครรับรู้นัก

นอกจากนี้ ยังเป็นคนที่ ชอบใช้ชีวิตอย่ างอิสระ

เช่ น การได้อยู่กล างแจ้ง หรือท่องเที่ยว เดินทางผจญภั ย เป็นต้น