ร าค าทองวันนี้

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตล าดเช้าวันศุกร์ 27 พ.ค. ร าค าคงที่

สำหรับร าค า “ทองคำแท่ง” ขายออกบ าทละ 29,950 บ าท ส่วนร าค า “ทองรูปพรรณ” ขายออกบ าทละ 30,450 บ าท

ร า คาทองวันนี้ 27 พฤษภาคม 2565 ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ซื้อขายบ าทละ

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 29,850 บ าท ขายออกบ าทละ 29,950 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,319.44 บ าท ขายออกบ าทละ 30,450 บ าท

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สมาคมค้าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09.24 น. ร าค าทองคงที่ ส่งผลให้ “ทองคำแท่ง”

รับซื้อบ าทละ 29,850 ขายออกบ าทละ 29,950 บ าท ส่วน

“ทองรูปพรรณ” รับซื้อบ าทละ 29,319.44 ขายออกบ าทละ 30,450 บ าท

ส่วน ร าค าทองวันนี้ 2 สลึง 50 สตางค์ ทองคำแท่ง 2 สลึง รับซื้อ 14,925 บ าท

ขายออก 14,975 บ าท ทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 14,659.72 บ าท ขายออก 15,225 บ าท

ร าค าทองวันนี้ 1 สลึง ทองคำแท่ง 1 สลึง รับซื้อ 7,462.5 บ าท

ขายออก 7,487.5 บ าท ทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 7,329.86 บ าท ขายออก 7,612.5 บ าท

ร าค าทองวันนี้ 1/2 สลึง ทองคำแท่ง 1/2 สลึง รับซื้อ 3,731.25 บ าท

ขายออก 3,743.75 บ าท ทองรูปพรรณ 1/2 สลึง รับซื้อ 3,664.93 บ าท ขายออก 3,806.25 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ร าค าดังกล่ าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ร าค าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้ านทองอีกครั้ง.