4เทคนิคออมเงิ นฉบับมนุษย์เงิ น

เทคนิคที่ 1: แบ่งสัดส่วนเ งินให้ชัดเจน

สูตรออมเงิ นที่ดี ต้องเริ่มด้วยการแบ่งสัดส่วนค่ าใช้จ่ายให้เป็น

สูตรการออมเงิ น ข้อแรกก็คือการแบ่งสัดส่วนของเงิ นตั้งแต่ที่ได้เงิ นมา

ข้อดีของเทคนิคการแบ่งสัดส่วนของเงิ นให้ชัดเจนนั้นคือช่วยให้เร าสามารถบริหารเ งินได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เพร าะรู้ว่าเงิ นที่มีนั้นจะต้องนำไปใช้จ่ายในส่วนใดบ้ าง และมีส่วนใดที่เหลือเก็บ หล าย ๆ ค

นใช้เทคนิคการออมเงิ นแบบนี้ในการเริ่มเก็บเงิ นง่าย ๆ และได้ผลมาแล้ว

เทคนิคที่ 2: ช้อปเท่าไหร่ ออมเท่านั้น!

สายช้อปต้องหักดิบ จ่ายเท่าไหร่ เก็บเท่านั้น!

อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้การออมเงิ นไม่สำเร็จของมนุษย์เงิ นเดือนก็คือการช้อปปิ้ง

พอเ งินเดือนออกปุ๊ปก็อย ากจะพุ่งตัวไปซื้อของที่เล็งไว้ทันที จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงเก็บเงิ นไม่อยู่สักที

ดังนั้นใช้จ่ายตามใจสายช้อปจะต้องลองวิธีออมเงิ นแบบสายแข็ง แต่ทำได้จริง ๆอย่ างการเก็บเงิ นให้เท่ากับที่จ่ายออกไป

เทคนิคที่ 3: ศึกษาการลงทุนต่าง ๆ

หากมีเงิ นเย็น สามารถนำไปลงทุนต่อได้หล ากหล า ยช่องทาง

มาถึงเทคนิคการออมเงิ นลำดับที่ 3 กันแล้ว การลงทุนนั้นไม่ย ากอย่ างที่คิด สำหรับการเริ่มเก็บเงิ นง่าย ๆ

และเริ่มลงทุนแบบไม่ยุ่งย าก อาจจะลองเริ่มจากการลงทุนใน “กองทุนรวม” ก่อน

เช่ น กองทุนประเภท SFF/RMF ซึ่งเป็นกองทุนที่ถือระยะย าว แถมยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

เทคนิคที่ 4: หาตัวช่วยดี ๆ ในการจัดการเงิ น

แอปพลิเคชันร ายรับร ายจ่าย หรือแอปช่วยออมเงิ นก็น่าสนใจ

ปิดท้ายเทคนิคการออมเงิ นด้วยการมองหาตัวช่วยดี ๆ อย่ างการทำร ายรับร ายจ่าย

ที่ในปัจจุบันนั้นมีแอปพลิเคชันร ายรับร ยจ่ายให้ดาวน์โหลดมาใช้กันแบบฟรี ๆ

หล า กหล ายแอปซึ่งจะช่วยให้เร าสามารถวิเคร าะห์และวางแผนการใช้เงิ น

ของเร าได้ว่ามีร ายจ่ายส่วนใดบ้ างที่ควรจะต้องลดลง หรือสามารถตัดทอนให้น้อยลงได้

เพื่อให้มีเงิ นเหลือสำหรับใช้จ่ายและเก็บออมมากยิ่งขึ้น