ฝนฟ้าคะน องต่ อเนื่อง

“ฝนฟ้าคะนอง” ต่อเนื่อง ตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ-อีสาน-ใต้ฝั่งตะวันตก

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรง โดยบริเ วณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเ วณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 มิ.ย.65

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 2 เมตร