ประห ยัดค่ าไฟง่ ายนิดเดียว

แนะนำเปิ ดแอร์อย่ างไร ให้ประหยั ดไฟ และควรปิดสิ่งเหล่ านี้

1. ปิดพัดลมระบ ายอากาศ broken heart

พัดลมระบ ายอากาศช่วยระบ ายอากาศออกจากห้อง โดยเฉพาะห้องที่มีกลิ่นหรือควัน เพื่อทำให้อากาศร้อนจากภายนอกที่

เข้าม าเย็นลง พัดลมระบ ายอากาศมีความจำเป็นก็จริง แต่จำเป็นสำหรับห้องที่มีคนจำนวนม าก หรือมีกลิ่นจากสิ่งต่ างๆ

ภายในห้อง ดังนั้นหากไม่มีกลิ่นในห้อง และคนในห้องไม่ม าก เมื่อเปิ ดเครื่องปรับอากาศก็ไม่จำเป็นต้องเปิ ด

พัดลมระบ ายอากาศเพร าะจะทำให้อากาศภายในห้องไหลออกไป ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองค่ าไฟ

2. ปิดจอคอมพิวเตอร์

หล ายครั้งเร าอาจหลงลืมเปิ ดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน โดยไม่รู้ว่าความร้อนจากคอมพิวเตอร์เป็นภาระสำหรับ

เครื่องปรับอากาศ ความร้อนจากคอมพิวเต อร์เครื่องหนึ่งมีออกม าประม าณ 250 วัตต์

ซึ่งมักเป็นความร้อนจากจอมอนิเตอร์ประม าณ 180-200 วัตต์

3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ไม่จำเป็น

เครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างจะปล่ อยความร้อนหากเร าเปิ ดใช้งาน และเมื่อเปิ ดเครื่องปรับอากาศ

ความร้อน และพลังงานของสิ่งเหล่ านั้นจะกล ายเป็นภาระต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศทันที

เพร าะเครื่องปรับอากาศต้องเสี ยพลังงานในการนำความร้อนออกไปทิ้งข้างนอก

4. ปิดประตูหน้าต่ าง

ทร าบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อเร าเปิ ดเครื่องปรับอากาศควรปิดประตูหน้าต่ างให้สนิท เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนชื้นจาก

ภายนอกไหลเข้าม าในห้อง ซึ่งเป็นสาเห ตุให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น แ ม้เรื่องเหล่ านี้จะเป็นเรื่องง่าย

แต่ก็พบได้บ่อยเพร าะนอกจากการปิดประตู หน้าต่ างแล้ว รอยแยกต่ างๆ ก็เป็นจุดสำคัญที่เร าไม่ควรหลงลืม

5. ปิดม่ าน

แ ม้เร าจะปิดประตู หน้าต่ างแล้วก็ต าม แต่การปิดม่ านก็เป็นสิ่งสำคัญเพร าะม่ านช่วยลดการแผ่รังสีจากภายนอก

เข้าม าสู่ตัวคน และลดการแผ่รังสีความร้อนจากผิวกระจกม าสู่ตัวคนด้วย ทำให้เร าไม่ต้องตั้งอุณหภูมิเครื่อง

ปรับอากาศให้ต่ำลง ซึ่งจะช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนัก

เร าก็ได้ทร าบกันแล้วนะครับ ว่าอะไรที่ควรปิดเมื่อเปิ ดแอร์ ที่นี่บ้ านของเพื่อนๆ ก็จะประหยัดค่ าไฟได้แน่นอน

เพร าะตัวเครื่องจะได้ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป และหากบ้ านเพื่อนๆ คนไหนมีค่ าไฟสูง ลองทำต ามวิธีข้างต้นได้

ขอบคุณข้อมูล thaihometown