6ต้นไม้ ปลู กในบ้ านมีแต่ร วย

1.ชวนชม

อีกต้นไม้คู่บ้ านที่หาซื้อมาปลู กได้ง่ายนั้นก็คือ ต้นชวนชม ซึ่งตามความเชื่ อหากบ้ านไหนปลู กไว้

จะทำให้คนในบ้ านเป็นที่นิยมชมชอบ มีเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างนั้นเองที่สำคัญยังให้ดอกสีชมพูสวยสด

แต่จะออกดอกแค่ช่วงฤดูหนาวประมาณปล ายเดือน พย. ไป ถึง ปล าย มค. และอีกช่วงคือเดือน เม.ย.ถึงเดือน พค.

2.โป๊ยเซียน

ต้นนี้บอกเลยว่าทุกบ้ านแทบจะไม่พล าด เพร าะหาซื้อง่ายแถมยังชอบแดดเหมาะกับสภาพอากาศบ้ านเร าอีกด้วย

ที่สำคัญตามความเชื่ อยังบอกว่าโป๊ยเซียนสามารถนำโช คมาให้แก่ผู้ปลู กได้โดยการนำไปวางที่หน้าบ้ านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

แต่อย่ างไรก็ดีการดูแลรักษาต้นไม้ก็ต้องถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อให้เค้ าอยู่กับเร าไปนานๆโดยเฉพาะการรดน้ำ

ควรรดวันละครั้งในตอนเช้าและควรรักษาระดับความชื้นของดินให้พอเหมาะไม่แฉะหรือแห้งเกินไป

เช่ น ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งดินปลู กแห้งควรรดน้ำทั้งเช้าและเย็น ส่วนฤดูฝนถ้าวันใดฝนตกก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำแต่ควรตรวจดูผิวดินในกระถางไม่ให้ชื่นจนเกินไปค่ะ

3.ดาวเรือง

ต้นที่ 3 ตามความเชื่ อบอกว่าหากบ้ านไหนปลู กดาวเรืองก็จะช่วยนำเงิ นทองเข้ามาในบ้ าน

เพร าะสีเหลืองทองอร่ ามของดอกดาวเรืองเปรียบเสมือนเงิ นทองเต็มบ้ าน

ถ้าหากปลู กไว้หน้าบ้ านหรือในบริเวณบ้ านแล้วออกดอกเยอะๆ จะยิ่งเสริมให้มีโ ชคล าภ ทำกิจการใด ๆ ก็จะก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปนั้นเอง

ส่วนในประเทศไทยจะนิยมปลู กกันมากใน จังหวัดพะเย า ลำปาง นนทบุรี กรุงเทพฯ ร าชบุรี สมุทรสาคร

สุพรรณบุรี และอุดรธานี เป็นต้น เพร าะเมล็ดมีขนาดใหญ่ปลู กง่าย งอกเร็ว ต้นโตเร็ว

และแข็งแรงไม่ค่อยมีโร คหรือแมลงรบกวน ให้ดอกเร็ว ดอกดก สีสันสดใส บ านทนนานหล ายวัน แถมยังเป็นร ายได้หลักให้หล ายครอบครัวอีกด้วย

4.เฟื่องฟ้า

สำหรับต้นนี้บอกเลยว่าดีดี๊สำหรับชาว ร าศีพิจิกและร าศีกุมภ์ เพร า ะเป็นดอกไม้ประจำร าศีด้วย

ส่วนความหมายจะแสดงถึงความสว่างไสวในชีวิต สดใสเบิกบ าน ช่วยให้รุ่งเรืองมั่นคง เหมือนกับดอกเฟื่องฟ้าที่บ านตลอดวันนั้นเอง

5.ดอกมะลิ

ดอกมะลิถือเป็นต้นไม้มงคลมาตั้งแต่โบร าณ นิยมใช้ดอกมะลิเป็นเครื่องสักการบูชาพระ

และด้วยกลิ่นหอมเย็นของดอก บวกกับสีขาวบริสุทธิ์ จึงเชื่ อกันว่า

บ้ านใดปลู กต้นมะลิไว้ทางทิศตะวันตกเฉลียงเหนือของบ้ าน จะช่วยให้คนในบ้ านได้รับแต่ความปร ารถนาดี

เป็นที่รัก ที่คิดถึงของคนทั่วไป และทำให้คนในบ้ านมีรู้จักกตัญญูกตเวที และยังเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติอีกด้วย

6.ดอกกุหล าบ

ดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรักฟังแค่นี้ก็รู้สึกดี ชุ่มชื่นหัวใจกันไปยิ่งใกล้วาเลนไทน์กันแล้ว

บอกเลยต้องปลู กเพร าะรอ 14 กุมภาพันธ์ ร าค าคงอัพแพงกันไปส่วนความหมายของดอกนั้นแบ่งออกได้ตามสีเช่ น

สีแดง สื่อความหมายถึง ความรักและความปร าถนา เป็นต้น