มีต้นไม้ก็กู้เ งินได้

ต้นไม้มีค่ า 58 ช นิด ใช้เป็นหลักประกันธุรกิจ กู้เ งินได้

ตัวช่วยผู้ประกอบการ ! เปิ ดชื่อต้นไม้มีค่ า 58 ช นิด นำมาเป็นหลักทรั พย์ค้ำประกันขอสินเชื่ อได้

วันที่ 5 มิถุนา ยน 2565 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นแ รงผลักดันให้ผู้ประกอบการหล าย ๆคน

ต้องมองหาแนวทางเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ โดยใช้สินทรั พย์ที่มีมาแปลงเป็นทุน

“ประชาชาติธุรกิจ” แนะนำแนวทางการใช้กฎหม ายหลักประกันทางธุรกิจ ปี 2558 ซึ่งเป็นกฎหม ายที่เปิ ดกว้าง

ให้นำไม้ยืนต้นที่มีค่ าที่ปลู กบนที่ดินกร รมสิทธิ์มาเป็นหลักทรั พย์ค้ำประกันการขอสินเชื่ อจากสถาบันการเงิ นเพื่อ

ลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจได้ โดยจะต้องยื่นขอจดทะเบี ยนหลักประกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ยังมีทรั พย์สินหล ายประเภทที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ เช่ น กิจการ สิทธิเรียกร้อง

สังหาริมทรั พย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (เช่ น สินค้ า คงคลัง และวัตถุดิบ) อสังหาริมทรั พย์ที่ผู้ให้หลักประกัน

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรั พย์ทั้งนี้ การเปิ ดกว้างให้นำไม้ยืนต้นมาจดหลักประกัน เริ่มมาเมื่อปี 2561 จากเดิม

ไม้ยืนต้นที่ปลู กในที่ดินกร รมสิทธิ์จะไม่ได้รับการประเมินในการให้สินเชื่ อ แต่จะประเมินเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินเท่านั้น

หลังหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้กฎกระทรวงออกมีผลบังคับใช้ทำให้สถาบันการเงิ นและผู้รับหลักประกันอื่นสามารถเพิ่ม

ประเภทท รัพย์สินในการให้สินเชื่ อมากขึ้น ส่งผลดีทั้งต่อสถาบันการเงิ น ภาคธุรกิจ เกษตรกร และประชาช นที่ต้องการ

ใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรั พย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่ อโดยมีกฎหม ายรองรับอย่ างชัดเจน

58 ช นิดที่ยื่นจอเป็นหลักประกันได้

ปัจจุบัน มีประเภทไม้ยืนต้นที่สาม ารถเป็นหลักประกันธุรกิจได้ 58 ช นิด ประกอบด้วย ไม้สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก

กระพี้เขาคว าย สาธร แดง ประดู่ป่า ประดู่บ้าน มะค่ าโมง มะค่ าแต้ เคี่ยม เคี่ยมคะนอง เต็ง รัง พะยอม

ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม้สกุลย าง (ไม่รวมย างพาร า) สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน ยมหอม

นางพญาเสือโคร่ง นนทรี สัตบรรณ ตีนเป็ดทะเล พฤกษ์ ปีบ ตะแบกนา เสลา อินทนิลน้ำ ตะแบกเลื อด นากบุด

ไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธร จำปีป่า จำปีถิ่นไทย จำปีดง จำปีแขก จำปีเพชร ) แคนา กัลปพฤกษ์ ร าชพฤกษ์ สุพรรณิการ์

เหลืองปรีดีย าธร มะหาด มะขามป้อม หว้า จามจุรี พลับพลา กันเกร า กะทังใบใหญ่ หลุมพอ กฤษณา ไม้หอม

เทพทาโร ฝาง ไผ่ทุกช นิด ไม้สกุลมะม่วง ไม้สกุลทุเรียน และมะขาม

ที่มา prachachat