บทสวดมนต์พลิกโ ชคชะต าทันที

บทสว ดมนต์เปลี่ยนชี วิ ต พลิกโช คชะต า เห็นผลทันต า สว ดทุกวัน

หนุนนำชี วิ ตให้ก้าวหน้า รุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เข้าม าใน ชี วิ ต

อะระหัง สัมม าสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กร าบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสส ามิ (กร าบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต ส าวะกะสังโฆ สังฆัง นะม ามิ (กร าบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยส มบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งส าม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง ส ารีริกะธาตุ

ขอบูชากร าบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมส ารีริกะธาตุต ามที่ต่ างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากร าบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมม าสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ทิส าทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิม า อาคัจฉันตุ

ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแ ม่ธรณี และพระแ ม่คงค า ทุกทิศทุกทางทั่วส ากลภิภพ

มนุสส านัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะร าชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ

ขอมนุษย์ทั้งหล ายองค์เทพเทวาทั้งหล าย สัต ว์ใหญ่น้อยทั้งหล าย จงมีจิตที่เป็นมิตรส ามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์บูชาพระภูมิเจ้าที่

ทิส าทิโส เอหิภูมิโม อมมะภูมิม า อาคัจฉันตุ

ข้าพเจ้าขอสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่พระแ ม่ธรณีและพระแ ม่คงค า ทุกทิศทุกทางทั่วส ากลพิภพ

บทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุ ษย์ เทวดา และสั ตว์ทั้งปวง

มนุสส านัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะร าชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ

ขอมนุษย์ทั้งหล าย องค์เทพเทวาทั้งหล าย สั ตว์ใหญ่น้อยทั้งหล าย จงมีจิ ตที่เป็นมิ ตรส ามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์แผ่เมตต าให้สรรพสั ต ว์ทุกเวล าทุกสถ านที่

สัพเพ สั ตต า อะเวร า โหนตุ

สั ตว์ทั้งหล ายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่ เจ็บ ต าย จงอย่ ามีเว รซึ่งกันและกันเลย

สุขี โหนตุ

จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด

อัพย าปัชฌา โหนตุ

จงอย่ าพย าบาทเบียดเบี ยนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงอย่ ามีความลำบาก จงอย่ ามีความเดือดร้อน จงอย่ ามีความทุ กข์กายทุ กข์ใจเลย


บทสวดมนต์แผ่เมตต าให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปร าศจากความทุ กข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปร าศจากเว ร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปร าศจากอุปสร รคอันตร ายทั้งปวง

สุขี อัตต านัง ปริหะร ามิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุ กข์ภั ยทั้งปวงเถิด

ขอบคุณข้อมูล dhammaprayer