เผยต้องปิ ดตัวแล้ว36ปีที่อ ยู่กันม า

วันที่ 4 มิ.ย.65 มีร ายงานว่า คลังพลาซ่าอัษฏางค์ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของคนโคร าช ได้ประกาศปิด

ให้บริการอย่ างเป็นทางการ เนื่องจากประสบมรสุ มเศรษฐกิ จซบเซาสถานการณ์ cv ล่าสุด น ายไพรัตน์ มานะศิลป์

รองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท คลังพลาซ่า จำกัด ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า 3 สาขา ประกอบด้วย

คลังพลาซ่าอัษฎางค์ คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ และ คลังวิลล่าสุรนาร ายณ์ ได้ออกหนังสือประกาศเรื่อง

แจ้งปิดการให้บริการห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่าสาขาอัษฎางค์

ทั้งนี้ คลังพลาซ่า ถือเป็นตำน านห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นโดยเจ้าของเป็นคนโคร าช ได้เ ปิดให้บริการมาตั้งแต่รุ่นพ่ อ

น ายไพศาล มานะศิลป์ ตั้งแต่ปี 2501 จากร้านขายอุปกรณ์การเรียนในชื่อ คลังวิทย า ข้างวัดพายัพ พระอาร ามหล วง

ได้ขย ายสาขาและย้ ายมาอยู่ที่ ถ.อัษฏางค์ โดยเป็น คลังวิทย าดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ปี 2519 ซึ่งมีบันไดเลื่อน

เป็นแห่งแรกของภาคอีสาน จากนั้นได้ขย ายสาขาเพิ่มและย้ ายมาอยู่บริเว ณตรงข้าม

โรงภาพยนตร์เฉลิมวัฒนารามา เยื้องลานย่ าโม ริม ถ.จอมสุรางค์ย าตร

กล ายมาเป็นห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่าอัษฏางค์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 ถือเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่

และทันสมัยที่สุดในภาคอีสานในขณะนั้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวโคราชและคนอีสานเป็นอย่ างดี

ใครมากราบไหว้ย่ าโมต้องแวะมาเดินคลังพลาซ่า ปี 2553 ได้เพิ่มสาขา คลังวิลล่า

เยื้องมหาวิทย าลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) นครราชสีมา แ ม้ผ ลกระท บจากการแข่งขันดุเดือด

ของทุนใหญ่จากส่วนกลาง ทั้ง เดอะมอลล์ เทอร์มินอล 21 เซ็นทรัลพล าซ่า