พย ากรณ์อากาศฝนยังต กต่อเนื่อง

ในช่วงวันที่ 7 – 10 มิ.ย. 65 ร่องมรสุมพาดผ่ านประเทศเมียนมาและประเทศล าวตอนบนเข้าสู่หย่อมความ

กดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเว ณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลัง

ปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและ

มีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก

ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 13 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาตใต้ และอ่าวไทย

ประกอบกับหย่อมความกดอากาศปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งบริเว ณภาคใต้

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ตลอดช่วง ขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง

และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาช นบริเว ณประเทศไทยตอนบนระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่ง

อาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก และเพิ่มความระมั ดระวั งในการสัญจรผ่านบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ยห ายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง

และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย ตลอดช่วง