3ร าศีพ้นเคร าะห์

อย ากรู้ไหม! 3 ร าศี ‘พ้นเคร าะห์’ ดว งกากบ าท คือ…?

เป็นที่น่าจับต าอีกครั้งหลัง หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า หมอดูชื่อดังระดั บประเทศ เจ้าของฉาย า

‘จอมเก็บสถิติ’ เมืองไทย ออกม าโพสต์ 4 ร าศีพ้นเคร าะห์ด วงกากบ าท…

หมอช้างโพสต์ระบุว่า ผมเคยเขียนเตื อนเรื่ องด วงกากบ าท ทั้ง 4 ธ าตุดินน้ำลมไฟแร ง เดือนมิถุนายน

ร าศีเมษ

ร าศีมังกร

ร าศีกรกฎ

หล ายคนเจอปัญ ห าทั้งเรื่องงาน ความรัก และสุขภาพ

ข่าวดี! ทั้ง 3 ร าศีดวงชะต าเริ่มมีการเปลี่ยนแป ลงไปในท างที่ดีขึ้นแล้ว

ชีวิ ตจะเริ่มมีทางสว่ างม ากขึ้น ปัญ หาต่ างๆ จะคลี่คล าย และมีการเริ่มต้นสิ่งให ม่หล ายอย่ าง

ขอบคุณข้อมูล thairath.