8ต้นไม้ฟอกอาก าศในบ้ าน

8 ต้นไม้ไล่ภูมิแพ้ ช่วยดูดส ารพิษ ฟอกอากาศในบ้าน

1.ต้นจั๋ง

เป็นหนึ่งใน ต้นไม้ไล่ภูมิแพ้ เพร าะเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดซับฝุ่นละออง และส ารพิษ

ต้นจั๋งถือเป็นปาล์มที่มีความทนทานสูง เหม าะกับการนำม าปลูกในบ้ าน

ต้นจั๋งเป็นพืชที่โตช้า ชอบแดดรำไร และทนต่อโรคแม ลงต่ าง ๆ

2.เดหลี

มีความส าม ารถสูงในการดูดส ารพิษในบ้ าน แอลกอฮอล์ อาซีโตน ไตรคลอไรเอทีรีน เบนซีน

และฟอร์ม าดีไฮด์ ยังเป็นพืชที่ค ายความชื้นสูงทำให้อากาศภายในอาค ารชุ่มชื้น

เป็นไม้กระถางที่ได้ความนิยมสูงสุดในการฟอกอากาศภายในบ้ าน ช่วยกรองอากาศ ไล่ภูมิแพ้

3.ต้นเยอบีร่ า

เป็นไม้ดอกที่มีขนาดเล็กมีความสวยงาม เหม าะที่จะปลูกเป็นไม้กระถางวางประดั บในที่ต่ าง ๆ

มีอัตร าการค ายน้ำสูง ทําให้มีประสิทธิภาพสูงในการลดมลพิษในอากาศ

โดยเฉพาะเบนซิน หมึก สีทาบ้ าน น้ำมัน พล าสติก ย าง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด

4.ต้นเศรษฐีเรือนใน

ดูดส ารพิษจากอากาศภายในบ้ าน ในอาค ารได้ดีม ากช นิดหนึ่ง จากการทดลองได้ผลว่า

ดูดค าร์บอนมอนนอกไซด์ได้ 96% และ ฟอร์มัลดีไฮด์ 86% เหม าะแก่การนำม าปลูกในห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่

5.ต้นวาสนา “ต้นวาสนาร าชินี”

ส าม ารถปลูกทั้งในบ้ าน นอกบ้ าน ช่วยดูดส ารฟอร์มัลดีไฮด์ และไตรคลอโรได้ดี

แถมยังเป็นต้นไม้มงคลต ามชื่ออีกด้วย ส่วน “ต้นวาสนาอธิษฐาน” เป็นต้นไม้ลำต้นตรง

ดอกเป็นช่อสีเหลือง มีกลิ่นหอม และใบใหญ่

6.พลูด่าง

เป็นไม้ที่ปลูกง่าย โตไว แค่ตัดเถาพลูด่างปักในแก้วน้ำ ก็อยู่ได้แล้ว

พลูด่างช่วงลดแก๊สค าร์บอนมอนอกไซด์ และช่วยลดแอมโมเนีย

จากน้ำย าทำความสะอาด แต่มีข้อระวัง คือ น้ำย างจากพลูด่างมีพิษ

ถ้าสัมผัสโดนอาจมีการแพ้ ผื่นคันระค ายเคืองได้

7.ลิ้นมังกร

เป็นไม้ประดั บ ที่ค่อนข้างทนทาน รูปร่ างจะมีลักษณะเป็นกาบ ใบแข็งเหมือนลิ้นขนาดใหญ่

ต้นแตกกอดี มีดอกเป็นช่อสีขาวอมเขียว ดูแลง่าย ไม่ต้องรดน้ำบ่อย เหม าะตั้งไว้ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น

เพร าะตอนกล างคืน ลิ้นมังกรจะดูดแก๊สค าร์บอนไดออกไซด์

และปล่อยแก๊สออกซิเจนออกม า ช่วยให้อากาศบริสุ ทธิ์ขึ้น

8.ว่านหางจระเข้

เป็นไม้ประดั บที่มีสรรพคุณม ากม าย ปลูกไว้รับรองได้ใช้ประโยช น์แน่นอน

เพร าะวุ้นจากว่านหางจระเข้ช่วยรักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรือ อาการผิวไหม้เกรียม

จากแสงแดดได้ด้วย นอกจากนี้ยังช่วยกรองอากาศ ไล่ภูมิแพ้เพร าะ ตอนกล างคืน

ว่านหางจระเข้จะช่วยดูดแก๊สค าร์บอนไดออกไซด์ และปล่อยออกซิเจนเช่ นกัน

ขอบคุณข้อมูล heysf