คาถาบูช าหล วงพ่ อร วย

ต้องบอกก่อนว่า หลวงพ่อร วยนั้นนับว่าเป็นเกจิอาจ ารย์ชื่อดัง

ของจังหวัดอยุธย าหล วงพ่ อร วย ปาส าทิโก หรือ พระมงคลสิทธาจารย์

หล ายคนที่เป็นศิษย์บอกว่าท่านเก่งทางด้านเมตตามหานิยมโช คล าภ นอกจากวัตถุมงคลเครื่องร างของขลัง

ที่ถูกกล่าวขานมาหลายปี นอกจากนี้เหล่าพ่ อค้ าแ ม่ค้ าคนทำมาหากินก็ยังบูชาสวดค าถา ขอพรเส ริมมงคลให้ลู กร่ำร วย

เป็นค าถาเรียกทรั พย์ บางคนเรียกว่า ค าถามหาเฮงใครก็ต ามที่ได้บูชาพร้อมกับท่องบทสวดหลวงพ่ อร วยอยู่เป็นประจำ

ก็จะช่วยเสริมความร่ำรวยให้กับตัวเอง หลายค นถามว่าท่องยังไงอาจจะท่องก่อนออกจากบ้ าน

หรือท่องก่อนการค้ าข าย เพื่อเพิ่มความเฮงก็ได้

ค าถาเรียกท รัพย์ หลวงพ่ อร วย

(ท่องนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิต า จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิต า

สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

สวดเพื่อขอโช คล าภและทำมาหากินให้ร่ำร วย