เคยไหมเพิ่งนึกออกว่าลืมไห ว้สิ่งศั กดิ์สิทธิ์

เคยไหมคะ ? ที่เวล าไปไห ว้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ต ามสถ านที่ต่างๆ

หรือไปไห ว้องค์ไท้ส่วยเอี๊ย แล้วเผ ลอบนบ านกลับม าด้วย

จนได้สิ่งที่ขอและสมปร ารถน าไปแล้ว แต่เมื่อเวล าผ่านไปดันลืมแ ก้บ นเสียนี่ !

แบ บนี้จะทำยังไงดี หล ายค นคงกังว ลใจ และกลัวว่ าถ้าไม่ได้แ ก้บนแล้วจะไม่ดีต่อชี วิต

จัดพิธีไหว้กล า งแจ้ง

ห ากได้ไปบนบ านอะไรไว้แล้วดันลื มแก้บ น จะทำอะไรชี วิ ตก็ติ ดขัดไปหมด

ไม่ร าบรื่น เพื่อคว ามสบ ายใจและต ามคว ามเชื่ อนั้น ให้ลองแ ก้บ น

ด้วยก ารจัดพิธีไหว้กล างแจ้ง วิธีนี้ส าม ารถทำได้ด้ วยตนเองที่บ้ าน และมีสิ่งของที่ต้องเตรี ยม ดังนี้

โต๊ะ 1 ตัว ปูผ้าสีข าว

พระพุ ทธรูปป างสม าธิ 1 องค์

ธูป 16 ด อก เทียนข าว 2 เล่ม และกระถ างปักธูป

พ านดอกไม้ และพวงม าลัยด าวเรื อง 3 พวง

หม ากพลู, บุหรี่ 5 มวน

ผ ลไม้ 5 หรือ 7 อย่ าง ได้แก่ กล้ วยน้ำว้า 1 หวี, มะพร้ าว 1 ลูก, สับปะร ด 1 ผล

และผลไม้ต ามฤดูกาล น้ำเปล่ า 1 ขวด น้ำแดง 1 ขวด ธูป 16 ดอก

วิธีก ารแก้บน ให้เริ่มจ ากจัดว างของแก้บ นให้เรียบร้ อย จุดธู ป 16 ดอก

ตั้งจิ ตแล้วกล่ าวนะโม 3 จบ จ ากนั้นพูดว่า “ข้าพเจ้า… (ชื่อนามสกุล…) เกิ ดวันที่… (วันเดือนปีเกิด…)

ข ออันเชิ ญอ งค์พระสัมม าสัมพุ ทธเจ้า มาเป็นประธ านและสักขีพย าน

ตล อดทั้งอันเชิ ญเทพเทว าและสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ทั้งหล าย

รวมทั้งเจ้ าที่เจ้ าท างเจ้ าป่าเจ้ าเขา ให้ ม ารับเครื่องสังเวยเครื่ องสักก าระที่ลูก

ได้จัดถว ายให้แล้วในวันนี้ เนื่ องจ ากว่าลูกเคยบนบ านศ าลกล่ าว

รวมทั้งส าบ านม าน านแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหล ายทั้งปวง

ทั้งที่จำได้แล ะจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็ จหรือไม่สำเร็ จก็ต าม ก็ขออันเชิ ญให้ ม ารับเครื่ องแก้บนทั้งหล ายเหล่ านี้

เมื่อท่านทั้งหล ายได้รับแล้ว ลูกขอถ อนคำส าบ าน คำบ นบ านศ าลกล่ าวทั้งหมด

ขอให้สิ้นสุด ณ วิน าทีนี้เป็นต้นไป ถ้าห ากลูกมีคว ามจำเป็นจะต้องบ นบ านศ าลกล่ าวอีก

ก็จะกล่ าวบนบ านให ม่อีกรอบในคร าวต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ”

จ ากนั้นให้ปักธู ปล งบ นกระถ างธูป และห้ ามขอพรใดๆ ขณะทำพิธี

ข้อมูล kapook