เผยร าค าน้ำมันยังขึ้ นต่อเนื่ อง

ร าค าน้ำมันวันนี้ 10 มิ.ย. 2565 ปตท. บ างจาก เ ช็กร าค า เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล ในพื้นที่กรุงเทพฯ

และปริมณฑล ล่ าสุด เบนซิน – แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 50 สต างค์ เว้น E85 ขึ้น 30 สต างค์ ขณะที่ ดีเซล ร าค าคงเดิม

ร าค าน้ำมันวันนี้ 10 มิ.ย. 2565 บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้ าปลีก หรือโออาร์ (OR)

และ บมจ.บ างจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มีร าค าน้ำมันดังนี้

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 51.96 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.55 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.28 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.44 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.14 บ าท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 45.36 บ าท (โออาร์)

ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 46.36 (บ างจาก)

ดีเซล B7 ลิตรละ 33.94 บ าท

ดีเซล B10 ลิตรละ 33.94 บ าท

ดีเซล B20 ลิตรละ 33.94 บ าท