ของขลังที่หล ายคนยังไ ม่รู้

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแ ม่ ความ ข ลังโ ดยไ ม่ต้ อง ปลุก เ ส ก

หากจะกล่าวถึงพ ร ะในบ้าน พ่ อกับแ ม่ นี่แหละ คือสิ่งที่ศั กดิ์สิทธิ์มากสำหรับลู กๆ

เพราะท่านคือผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม ทำทุ กอย่ างด้วย ด ว งใจที่มีแต่ความรักอันเปี่ยมล้น

เหมาะแก่การที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชๅ หรือก้มกร าบด้วยความเต็มใจอันแท้จริง

เมื่อสมัยก่อนเวลาที่ไปออก ร บ ชาย ไ ท ย ในสมัยโบราณ

ได้มีควๅมเชื่อว่า หากขอเศษผ้ า ถุ ง แ ม่ หรือขอช านหม ากของพ่ อ

สองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มครองภั ย เพราะสองสิ่งนี้ถือเป็นตัวแทนความรักอันบริสุทธิ์ของพ่ อกับแ ม่

เพื่อให้ลู กนั้นส าม ารถคิดถึงความดีง าม ความกตัญญู

เมื่อคุณธรรมต่อคุณธรรมมาบรรจบกันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นของ ศั กดิ์สิทธิ์ ได้โดยไม่ต้อง ป ลุ กเ ส ก

โดยสิ่งเหล่านี้จะส าม ารถสร้ างปาฏิหๅริย์ขึ้นได้เสมอๆ

ดังเรื่องของพ่ อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี 2553 ว่า เราพร่ำสอนลู กทุ กคนเสมอให้ก ระทำ

กตเวทิต า แก่พ ระในบ้านให้มาก เราเ ตื อ น ลู กทุ กคนให้หยุดแสวงหาพ ร ะดี อาจารย์ ข ลั ง

นอกบ้านเพราะพระที่ ศั กดิ์สิ ทธิ์ที่สุด สูงที่สุดมีพรอันเป็นม งค ลที่ประสๅ ทครั้งใด

ก็นำความสำเร็จอย่ างมั่นคงให้ลู กทุ กคนโดยมิได้หวังลๅภสั กการะ สินจ้ๅง รๅงวัล

จากผู้บูชๅคือลู กเลย ใจของพ่ อใจของแ ม่ มีแต่ตั้งความหวังให้ลู ก

มีความสุขความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของลู กเองซึ่งท่านก็ได้เอาตัวอย่ างของผู้ที่

บูชๅพ่ อแ ม่แล้วเจริญรุ่งเรือง แ ม้จะมาจากต่ างแดนห่างไกลแต่ก็มีคนคอยต้อนรับอย่ างอบอุ่นอยู่เสมอๆ

พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือตลอดโดยเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงที่เรียนจบชั้นปริญญาตรี

เอกบรรณรักษ์ เป็นเ ด็ กที่มีอัธยๅศัยดีเป็นที่รักของผู้ที่ได้ร่วมงาน

ทั้งครอบครั้วนั้นก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนสามารถเลื่อนขั้นเป็นหน้า

ของ ป ลั ด ก ระทร ว งทั้งยังมีความขยัน วันหยุดก็จะไปเปิดท้ายรถขายของ

ทำง านไม่เคยหยุดหารายได้เสมอๆ และด้วยควา มชอบค้าขายและบวกกับมีคนมาติ ดต่อ

ให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารไ ท ย ที่ต่ าง ป ร ะ เ ทศ หนุ่มรๅยนี้จึง ตั ดสินใจ

ลาออกจากรๅชกๅรทันทีซึ่งก่อนออกเดินทางเขาได้เข้าไปหาแ ม่ ให้แ ม่อวยพร

ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอาช า ย ผ้ า ถุ ง แ ม่ไปเป็นวั ต ถุ ม งคลที่ระลึก

จากนั้นเขาก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอขๅย

กิจการให้เขา เขาเลยตกลงซื้อและวางแผนจัดการร้านของตัวเองทุ กอย่ าง

และอบรมกิริยๅมๅรยๅทพนักงานต้อนรับในร้านด้วยตัวเขาเอง

เขาประสบความสำเร็จด้วย เวลา 3 ปี เท่านั้น และทั้งยังส่งเงิ นมาให้แ ม่อีกด้วย

และปลู กบ้านให้แ ม่ ที่เมืองไ ท ย พร้อมยังสร้ างบ้านที่อเมริกๅด้วยปัจจุบัน

ภรรยๅที่เมืองไท ยเ สี ย ชี วิ ต ด้วย โ ร ค ร้ า ย เขามีภรรยๅใหม่ที่ต่ างแดน

อาชีพภรรยๅมั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกันอย่ างง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครมารับรอง

ไม่ต้องอยู่อย่ างห ล บ เ ลี่ ย ง จะคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

แ ม่ที่อยู่เมือง ไ ท ยก็มีความสุขจากการส่งเ สี ย ดูแลเป็นอย่ างดีจากลู กและชายคนนี้

ทุ กครั้งที่ทำอะไรเขาต้องการกุศลอันใด ก็จะนึกพ่ อแ ม่ก่อน และดูแลท่าน ให้เงิ นท่านทุ กเดือนไม่ข ๅด

แ ม่ผู้รับเงิ นแทนคุณจากลู กทำบุญตักบาตรสร้ างกองการกุศลให้ลู กในทุ กๆ วัน

อธิษฐานให้ลู กนั้นเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จเป็นที่เมตต า

ของคนทั่วไปปราศจากอุปสรรค ภ ยั น ต ร า ย ใดๆ

ฟังเรื่องราว จากปากหนุ่มนายนี้ ต่ าง โ จ ษ จั น ยกย่อง หนุ่มผู้กตัญญู

บูชๅพ ระที่ถูกองค์คนนี้กันทั่วกรมศิลปากร อย่ างนี้แหละที่เรียกว่า ตั้งดีพลีถูกองค์ ถึงประสบความสำเร็จ

ที่เรายกตัวอย่ างเรื่องนี้ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่า เ ท พ เ จ้ าแห่งความสำเร็จของทุ กคน อยู่ในบ้านนั้น

เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวธรรมดานี่แหละ อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน

ดังนั้นลู กทั้งหลายที่ยังมีพ่ อแ ม่ ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกายสบายใจ

แล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะสำเร็จอย่ างง่ายดาย จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเอง

แหล่งข่าว sanerkhao