ทุกบ้ านควรปลู กต้นไม้นี้

ไม้มงคลมีประโยช น์ บ้ าน มีผู้หญิ ง ควรปลู กไว้

สำหรับวันนี้เร าจะพาคุณไปดูเรื่องเกี่ยวกับว่านช นิดหนึ่งที่มีประโยช น์ม ากม ายโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้หญิ ง

คงอย ากรู้กันแล้วใช่ไหมละว่ามันคือว่านอะไร แล้วใช้ประโยช น์ด้านไหนบ้ าง แล้วทำไมควรปลู กติดบ้ านเอาไว้ ไปดูกันเลย

ว่านงาช้าง เป็นว่าช นิดหนึ่งที่หล า ยคน รู้จักกันเป็น อ ย่ า ง ดี มักจะใช้ในการประดั บและตกแต่งบ้ าน

อาทิเช่ นงานจัดสวน มีหล ากหล า ยสาย พั น ธุ์ ซึ่งในวันนี้เร าจะม าพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับว่านงาช้าง ในรูปแบบ

ของส มุ น ไ พ ร ที่ทุกคนในบ้ านควรที่จะมีผูก ติ ด เอาไว้ โดยเฉพาะกับผู้หญิ งว่านงาช้างนั้น มีส ร ร พ คุ ณม ากม าย

และมีชื่อเรียกที่แตกต่าง กันออ กไป ซึ่งว่านงาช้าง เป็นไม้ล้มลุกแต่ไม่มีใบ ลักษณะของต้นคล้ าย กับงาช้าง

มี ด อ ก ออ กเป็นช่อวิ่งต ามความเ ชื่อ มีความเ ชื่อ กันว่า ถ้าปลู กไว้จะช่วยปกป้อง คุ้มครองคนในบ้ าน

และในวันนี้เร ามีส ร ร พ คุ ณม า บอ กเพื่อนๆกัน

ส ร ร พ คุ ณของว่านงาช้าง

ว่านงาช้างส าม ารถ เอาต้น ม าทำเป็นน้ำส มุ น ไ พ ร ที่ช่วยบำรุงร่ างกายของเร า โดยต้มได้ทั้งส่วนหัว ลำต้น

เรียกได้ว่าเป็นส มุ น ไ พ ร ชั้นเลิศในการบำรุงโลหิต และมีความส าม ารถ ในเรื่องของการ รั ก ษ า โ ร ค

ที่เกี่ยวข้องกับริดสี ด ว ง

อีกทั้งยังช่วยบำรุงในเรื่องของ การอยู่ไฟของส ตรีหลังจากคลอ ด ทำให้ฟื้นตัวได้เร็ ว เป็นตัวขับปั ส ส า ว ะ

แก้จุดด่างดำบนใบหน้า แก้ฝ้าได้ดีม ากเลยทีเดียวและนอ กจากนี้ ยังเป็นเครื่องดื่ มน้ำส มุ น ไ พ ร ยังเอาม าใช้

เป็น ย า รั ก ษ า ภายนอ กได้อีกด้วย โดยการเอาลำต้น ม าตำ แล้วก็เอาม าทา รั ก ษ า สิวบนใบหน้า

ล ดรอยย่นต่างๆบนใบหน้าให้ ดูอ่อนวัยอ่อน เ ย า ว์ เป็นตัวที่ช่วยทำให้ แ ผ ล ของเร าแห้ง และห า ยเร็ว

ช่วยแก้ปัญ หาเกี่ยวกับ อาการคัน เกี่ยวกับผิวหนัง ผดผื่น เมื่อรู้กัน อ ย่ า ง นี้แล้วควรที่จะ รีบหาม าปลู กเอาไว้ในบ้ านได้เลย

4 สู ต รส มุ น ไ พ ร จากว่านงาช้าง

1 สู ต รบำรุงโลหิต

แนะนำว่าให้ใช้ว่า นต้นงาช้างประม าณ 1 กำมือ หลังจากนั้น ก็เอาไป ด อ ง กับ เ ห ล้ า ขาวประม าณ 1 เดือน

ปล่อยทิ้งไว้ จนครบเวล า หลังจากนั้นค่อยเอาม า ดื่ มครั้งละประม าณ 1 ถ้วย

ดื่ มวันละ 1 ครั้งหรือจะดื่ ม ในช่วงเช้าและเย็น ก่อนรับประทานอาหารก็ได้ หรือจะเอาม าต้มผสม กับสู ต รบำรุงคนอื่นๆ

ก็ได้เช่ นเดียวกัน สู ต รนี้ช่วยบำรุง โรงเรียนได้เป็น อ ย่ า งดี และยังทำให้ผิว ของคุณมีความนุ่มชุ่มชื่น อีกด้วย

2 ช่วยทำให้ร า กผมแข็งแรง

การที่เร าจะเอาว่านงาช้าง ม าใช้ประโยช น์ ในเรื่องของเส้นผม แค่เร าเอาว่านงาช้าง ม าคั้นน้ำแล้วก็ม า ชโลมบนหนังศีรษะ

ของเร าให้ทั่ววิ ธีนี้จะช่วย บำรุงเส้นผมของเร า ให้ มีความแข็งแรง ให้ มีความดำเงางาม แก้ไขปัญ หาอาการ ผมหลุดร่วงได้

3 สู ต รช่วยขับ โลหิตหลังจากสตรีคลอ ด

แค่เร าแล้วว่านงาช้าง มาล้ างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้ว ก็ตัดแบ่งออ กเป็นชิ้นเล็กๆ ขอให้ละ เ อียด

ให้ได้ประมาณ 1 กำมือ หลังจากนั้นต้มน้ำ ให้เดือ ดแล้วใส่ว่าน ที่เร าเตรียมเอาไว้ลงไป

ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วยกลงจากเตา ดื่ มครั้งละ 1 ถ้วย ควรดื่ มก่อนรับประทานอาหารเช้า และตอนเย็น

วิ ธีนี้จะช่วยให้ร่ างกายของสตรีฟื้นฟู หลังจากที่คลอ ดได้เป็น อ ย่ า ง ดี

4 แก้ฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้า

สู ต รนี้สามารถช่วยบำรุงหน้าได้ แค่คุณนำว่าน มาล้ าง น้ำทำความสะอาด แล้วก็ตัดออ ก เป็นท่อนเล็กๆ

หลังจากนั้นก็นำมาโขลก และทุบให้ละ เอี ยด นำไปต้มกับน้ำสะอาด กรองด้วยผ้าขาวบ าง

เมื่อเสร็จแล้วดื่ ม เป็นน้ำส มุ น ไ พ ร ใช้กากมาบำรุงใบหน้า พ อ กหน้าทิ้ง ไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้ว

ค่อยล้ างออ ก น้ำที่เหลือ สามารถนำมา ขัดผิวกายได้

ในเรื่องของความเชื่ อ คนโบร าณส่วนใหญ่มัก จะนิยมปลู กต้น ว่านงาช้างเอาไว้ เพร าะมีความเชื่ อ กันว่า

สามารถป้ อ ง กั น ภั ย คุณไสย ไสยศ าสตร์ต่างๆ

ได้เป็น อ ย่ า ง ดี อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มี ความเป็น มงเป็นคล ช่วยหนุนนำให้ การทำมาค้ า ข า ยคล่อง

มีกำไรตลอ ดทั้งปี อีกทั้งยังเป็น ส มุ น ไ พ รและไม้ประดั บ ไปพร้อมกัน เรี ยกได้ว่าว่านงาช้าง

ตอบโจทย์สำหรับ ใครหล า ยคนแน่นอน

ที่มา Postsod horoscopedaily99