เผยล่ าสุด95ลิตรละ44บ าท

ร าค าน้ำมันวันนี้ 11 มิ.ย. 2565 บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้ าปลีก หรือโออาร์ (OR)

และ บมจ.บ างจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มีร าค าน้ำมันดังนี้

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 51.96 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.55 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.28 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.44 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.14 บ าท

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 51.96 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.55 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.28 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.44 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.14 บ าท