สำหรับผู้ประกันตนม าตร า39

1. หนังสือยินยอมให้หักเงิ นผ่ านบัญชีเงิ นฝากธน าค ารของผู้ประกันตนต าม ม าตร า 39

(สาม ารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sso.go.th) ใช้ เฉพาะ ธนาค ารไทยพ าณิชย์และธนาค ารออมสิน

2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรั พย์ธน าค ารที่สามารถสมัครได้

1. ธนาค าร ออมสิน

2. ธนาค าร ทห ารไทยธนช าต จำกัด (มหาชน)

3. ธนาค าร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4. ธนาค าร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

5. ธนาค าร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

6. ธนาค าร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

7. ธนาค าร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกันตนต ามมาตร า 39 ที่ชำระเงิ นสมทบโดยวิธีหักบัญชีธน าค าร สาม ารถพิมพ์และดาวน์โหลด

ใบเสร็จรับเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่หั กบั ญชี

จากเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th/erc)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกั นสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรส ายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง