เตรี ยมตัวรับค่าแ รงขั้ นต่ำเพิ่ม

ประกาศขึ้นค่าแ รงขั้นต่ำ 16 อาชีพ แบ่งต ามม าตรฐานฝีมือแร งงาน อัตรา 400-650 บ าทต่อวัน

เมื่อน ายจ้ างได้รับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จ่ายค่าจ้ างต ามอัตร าในประกาศแก่ลู กจ้ าง

วันที่ 13 มิถุนา ยน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ (10 พฤษภาคม 2565)

เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราค่าจ้ างขั้นต่ำร ายวันตามมาตรฐานฝีมือแร งงานให้ได้รับค่าจ้า งที่เหมาะสมตามที่กระทรวงแ รงงานเสนอ

โดยใช้มาตรฐานฝีมือแร งงานแห่งชาติตามกฎหม ายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒน าฝีมือแ รงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ

ความรู้ ความสามารถ ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่ าจ้า ง

เรื่องอัตร าค่ าจ้ างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 9 มิถุน ายน 2565

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อ “พ้นกำหนด 90 วัน” นับตั้งแต่วันออกประกาศ (วันที่ 9 กันยายน 2565)

และเมื่อนา ยจ้ างได้รับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จ่ ายค่าจ้า งตามอัตร าใน

ประกาศนี้ให้แก่ลู กจ้า งนับแต่วันที่ได้หนังสือรับรองเป็นต้นไป

โดยการปรับขึ้นค่าจ้ างตามมาตรฐานฝีมือแ รงงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 16 อาชีพ ดังนี้

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้ าง 5 สาขา ได้แก่

ช่างติดตั้งยิปซัมระดั บ 1 อัตร า 450 บ าท/วัน และระดั บ 2 อัตรา 565 บ าท/วัน

ช่างเขียนแบบก่อสร้ างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บ าท/วัน

ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดั บ 1 อัตรา 450 บ าท/วัน ระดั บ 2 อัตรา 550 บ าท/วัน และระดั บ 3 อัตรา 650 บ าท/วัน

ช่างสีอาคาร ระดั บ 1 อัตร า 465 บ าท/วัน และระดั บ 2 อัตรา 600 บ าท/วัน

ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบ า ระดั บ 1 อัตร า 475 บ าท/วัน และระดั บ 2 อัตรา 575 บ าท/วัน

กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา ได้แก่

ช่างเครื่องประดั บ (รูปพรรณ) ระดั บ 1 อัตร า 450 บ าท/วัน ระดั บ 2 อัตร า 550 บ าท/วัน และระดั บ 3 อัตร า 650 บ าท/วัน

ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดั บ 1 อัตร า 430 บ าท/วัน และระดั บ 2 อัตร า 550 บ าท/วัน

ช่างฝีมือเครื่องประดั บแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบร าณ) 525 บ าท/วัน

ช่างเครื่องถม 625 บ าท/วัน

กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา ได้แก่

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดั บ 1 อัตร า 460 บ าท/วัน และระดั บ 2 อัตร า 575 บ าท/วัน

ผู้ประกอบขนมอบ ระดั บ 1 อัตร า 400 บ าท/วัน และระดั บ 2 อัตร า 505 บ าท/วัน

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดั บ 1 อัตร า 440 บ าท/วัน และระดั บ 2 อัตร า 565 บ าท/วัน

พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บ าท/วัน

ช่างแต่งผมสตรี ระดั บ 1 อัตร า 440 บ าท/วัน และระดั บ 2 อัตร า 650 บ าท/วัน

ช่างแต่งผมบุรุษ ระดั บ 1 อัตร า 430 บ าท/วัน และระดั บ 2 อัตร า 630 บ าท/วัน

การดูแลผู้สูงอายุ 500 บ าท/วัน