คาถ าบูช าท้ าวเวสสุวร รณ

‘หมอช้าง’ แ จกคาถาบูชา ‘ท้าวเวสสุวรรณ’ เส ริมเฮง เส ริมปัง เ ช็คเลย!

“หมอช้าง” ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่ านเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

แจก คาถาบูชา “ท้าวเวสสุวรรณ” เส ริมเฮง เสริมปัง ดังนี้

ค าถ าบูชา “ท้าวเวสสุวร รณ”

(ตั้งนะโมฯ 3 จบ)

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะร าชาโน

ท้ าวเวสสุวร รณโณ มะระณัง สุงขัง อะหัง สุคะโต

นะโม พุทธายะ ท้าวสุวรรณโณ จาตุมะหาร าชิกา

ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ

พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ