ครูห วั่นถู กลดสถ านะ

“ครู” หวั่นถูกลดสถ านะจาก “ข้าร าชการ” เป็นเพียง “ลู กจ้ าง” หลังกมธ.วิสามัญพิจ ารณ า

ร่ าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ถึงมาตร าที่ 93 จากทั้งหมด 110 มาตร า

19 มิถุนา ยน 2565 นา ยไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ ให้สัมภาษณ์ “คมชัดลึกออนไลน์”

หลังออกแถ ลงก ารณ์สถานะความเป็นข้าร าชการครูฯ กับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ว่า ความคืบหน้าของร่ าง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ที่อาจสั่นคลอนสถ านะความเป็น “ครู” ของข้าร าชการครู หรือไม่?

จากข่าวความคืบหน้าของร่ าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มิถุน ายน 2565 นั้น

คณะกรรม าธิการวิสามัญพิจารณาร่ าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ได้ทำการพิจารณาอภิปร ายให้ข้อเสนอแนะ

ในการปรับแก้ในร ายม าตร าถึงมาตร าที่ 93 จากทั้งหมด 110 มาตร า

โดยมีมติรอการพิจารณา และได้มอบให้คณะอนุกร รม าธิการฯ คณะทำงาน หรือผู้แทนสำนักงานกฤษฎีกา

นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนำม าลงมติ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีลงมติในม าตร า 1-13 ยกเว้น มาตร า 4 บทนิยาม

ซึ่งให้รอพิจารณาไว้ก่อน ทั้งนี้ คณะกรรม าธิการวิสามัญฯ ประชุมม าแล้วจำนวน 33 ครั้ง (วัน)

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจาร าณาต้นแบบมาจากร่ าง สคก.เรื่องเสร็จที่ 660/2564

ซึ่งร่ าง 660/2564 โดยมาตร า 35 บัญญัติไว้ว่า “ให้มีก ฎหม ายว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลสาหรับ “ครู”

และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรั ฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น

ในกฎหม ายดังกล่ าวอย่ างน้อยต้องมีหลักประกันความเป็นข้าร าชการหรือความเป็นเจ้าหน้าที่ของรั ฐที่มีสถานะและ

ได้รับสิ ทธิและประโยช น์เทียบเคียงได้กับข้าร าชการ มีความโปร่งใสในการรับบุคคลเข้าดำรงตำแห น่งได้อย่างเป็นธรรม

และได้รับค่าตอบแทนอย่ างเพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมตลอดทั้งหลักประกันในการที่ครูจะสาม ารถดำรงตน

และปฏิบัติหน้าที่ต ามม าตร า 32 ม าตร า 33 และมาตร า 34 ได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

“ม าตร าดังกล่ าวนี้เอง เป็นที่น่ากังกลว่า สถานะของ “ครู” หรือ ข้าร าชการครูฯ อาจจะมีโอกาสได้ “ลดสถานะ”

ให้ด้อยกว่าเดิมที่เป็นอยู่หรือไม่? ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ ผมหวั่นข้าร าชการครูทุกสังกัดในประเทศไทย

อาจจะถูกลดสถานะจาก “ข้าร าชการครู” เป็นเพียง “ลู กจ้ าง” เท่านั้น เนื่องจากการบัญญัติว่ามีสถานะและ

ได้รับสิทธิและประโยช น์เทียบเคียงได้กับข้าร าชการ จึงสงสัยว่าอาจถูกลดสถานะจากร าชการเป็นลู กจ้ างหรือไม่”

ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ ตั้งข้อสังเกตอีกว่า การบัญญัติว่ามีสถานะและได้รับสิทธิและประโยช น์เทียบเคียงได้

กับข้าร าชการ จึงสงสั ยว่าอาจถูกลดสถานะจากร าชการเป็นลู กจ้างหรือไม่

เนื่องจา กให้มีกฎหม ายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับครูฯ แต่ไม่มีคำว่า “สำหรับข้าร าชการครูฯ”

ขอบคุณข้อมูล komchadluek