5ร าศีศัต รูคิดร้ ายจะแพ้ภั ย

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์มร าศี ระยะ 90 วันนี้ ศั ต รู คิด ร้ าย จะแพ้ ภั ย

เ งินมีปัญ ห าจะดีขึ้น มีผู้ใหญ่หนุนนำ ด วงแข็ง ใครมาให้ร้ าย จะมีคนช่วย

ในช่วงนี้ด วงชะต าของแต่ละร าศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมั ดระ วัง

สำหรับ 5 ร าศี ประกอบด้วย

ร าศีมิถุน ทั้งเรื่องการเ งินที่เคยตกต่ำ จะกลับมาเอาตัวรอดและดีมากๆ

ร าศีกรกฎ ช่วงนี้จะมีล างสังห รณ์แม่น ศัตรูคิดร้ ายที่คิดร้ ายและแทงข้างหลัง จะแ พ้ภั ยตัวเอง

ร าศีสิงห์ เป็นร าศีด วงแข็ง ใครคิดจะให้ร้ ายและให้ความจะแ พ้ภั ย คนร าศีนี้คิดจริงทำจริง แต่ระวังจะเสี ยเพร าะอารมณ์

ร าศีมังกร ใครให้ ร้ า ย ร าศีนี้จะแพ้พ่าย รอดจากการ ป่ ว ย และทุ ก ข์ต่างๆ

ร าศีกุมภ์ เป็นร าศีมีผู้ใหญ่หนุนนำ ด วงแข็ง ใครมาให้ ร้ า ย จะมีคนช่วย ปัญ หาการเ งินจะรอดในร ะย ะสุดท้ าย

ข้อมูล ข่าวสด