โป รตี นของเนื้อไก่

โปรตีนเป็นส ารอาหารสำคัญและจำเป็นต่อคนทุกช่ วงวั ยมีความสำคัญต่อร่ างกาย ซึ่ง “เนื้อไก่”

คือหนึ่งในแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง มีวิต ามินและแร่ธ าตุที่จำเป็นหลายช นิด มีปริมาณไขมันน้อยจึงทำให้เนื้อไก่

กลายเป็นเมนูหลักของกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพและต้องการสร้ างกล้ามเนื้อ

“เนื้อไก่” นอกจากจะมีความโดดเด่นในการเส ริมสร้ างกล้ามเนื้อแล้วยังมีข้อดีอีกหลายประการ

ซึ่งคุณประโยช น์ทั้งหมดนี้ คือเหตุผลที่เนื้อไก่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดอาหาร

1) เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนช่วยในเรื่องการเจริญเติบโต

สร้ างกล้ามเนื้อและเส ริมสร้ างภูมิต้ านทาน

2) อุดมด้วยวิต ามินบีรวม เช่ น วิต ามินบี 12 ช่วยบำรุงสมองและระบบประส าท

ช่วยสร้ างเม็ดเลื อดแดง ป้องกันโร คโล หิ ตจ างได้มีไนอะซิน (วิต ามินบี 3) วิต ามินบี 5 และ 6

ที่ช่วยในกระบวนการเมต าบอลิซึม โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันให้เป็นพลังงาน

3) มีฟอสฟอรัส ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง

4) เป็นแหล่งของธาตุเหล็กที่มีบทบ าทสำคัญในการสร้างเม็ดเลื อดแดงป้องกันโร คโล หิตจางและเส ริมสร้ างภู มิคุ้ มกัน

5) มีสังกะสี ช่วยเส ริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างก าย ป้องกันการติดเ ชื้อ ต้ านอ นุมูลอิส ระและต้ านการอักเสบภายในร่างกาย

6) ยังมี ซิลีเนียม ช่วยเส ริมสร้างการทำงานของระบบภู มิคุ้ มกันช่วยต้ านอนุ มูลอิส ระ

ช่วยควบคุมการทำงานฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ช่วยส่งเส ริมการทำงานของระบบสืบพันธุ์

ช่วยชะลอความแก่และป้องกันโร คที่เกิ ดจากความเสื่ อมของร่ างกาย

7) มีไขมันน้อย เมื่อเทียบกับเนื้อสั ตว์ประเภทอื่น ในทางโภช นาการจัดเนื้อไก่เป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ

สาม ารถเลือกเป็นแหล่งโปรตี นที่ช่วยดูแลน้ำหนักได้ดี