เผยทำบุญถูกกับร าศีเฮงนำไปก่อนเลย

เคล็ดลั บทำบุญ 12 ร าศี ให้ปัง หมอไก่ เผยทำถูกกับร าศีเฮงนำไป 50%

เช็ ก 12 ร าศี หมอไก่ พ.พาทินี แนะนำทำบุญให้ถูกกับร าศี จะยิ่งส่งเสริมดว งชะต าให้ดี

สมปร ารถนา มีความก้าวหน้า ความสำเร็จ หรือเปลี่ยนจากด วงร้ ายให้กล ายเป็นดีได้

4 ร าศี ได้แก่ ร าศีพิจิก ร าศีมังกร ร าศีมีน ร าศีกรกฎ

ทำบุญถวายสังฆท าน อานิสงส์ส่งผลให้สมหวังดังใจปร ารถนา คิดหวังสิ่งใดจะเป็นอย่ างที่หวัง

4 ร าศี ได้แก่ ร าศีกุมภ์ ร าศีเมษ ร าศีธนู ร าศีตุล

การทำบุญไถ่ชี วิตสัตว์ อานิสงส์ส่งผลให้สิ่งไม่ดีคลี่คล าย สิ่งใดที่เคยติ ดขั ดมีหนทางแก้

เปลี่ยนจากร้ าย กล ายเป็นดี

4 ร าศี ได้แก่ ร าศีเมถุน ร าศีสิงห์ ร าศีพฤษภ ร าศีกันย์

ทำบุญด้านการศึกษา ทำบุญบริจาค เครื่องเรียน เครื่องเขียน ชุด รองเท้า อุปกรณ์ต่างๆ

หรือจะเป็นปัจจัย หากไม่มีที่ทำ ให้ลองบริจ าคต ามกล่องรับบริจ าคก็ได้

อานิสงส์จะส่งผลให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ข้อมูล today.line.me