สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้ (23 มิ.ย. 65) ต ามข้อมูลจ าก บมจ.บ างจากฯ

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร า คาลิตรละ 44.65 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.38 บ าท

ด้านร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 ร าค าอยู่ที่ 34.94 บ าท ดีเซล B7 ร าคา 34.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 47.86 บ าท

ส่วนร าค าน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ต ามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวลา 07.50 น.ที่ผ่ านม า

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.65 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.38 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.54 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.24 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.86 บ าท