ทองคำประจำวันนี้ปรับร าคาขึ้น100บ าท

ร าคาทองประจำวันนี้ ปรับร าคาขึ้น 100 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้

โดยร าคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 31,300 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ

ที่เผ ยแ พร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 14.14 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,700 บ าท ขายออก 30,800 บ าท ต ามประกาศครั้งที่ 2

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,153.24 บ าท และขายออกที่ร าคา 31,300 บ าท ทั้งนี้

ในส่วนของร าค าทองคำโ ลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,835.00 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,700 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,153.24 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,300 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,650 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 30,092.6 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,250 บ าท