คนวาสนาดี บารมีมากล้น ได้รับพรดี 4 ข้อนี้ ชีวิตจะดีมีความสุขตลอดไป

ความรักทำให้ชีวิตมีความสุข ความรักทำให้ชีวิตสำเร็จ ความรักทำให้ ชีวิตกล้าหาญ ความรักทำให้ ชีวิตมีความหมาย

จากการบรรย ายธรรมะ ของท่าน ว วชิระเมธี ที่ได้พูดถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี และได้ให้พรพวกเรา เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติ ให้เกิดสิริมงคล และมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่ างดี

พร 4 ข้อ สำหรับคนที่ อย ากมีความสุขในชีวิต

1 อย่ ามัวแต่คิดริ ษ ย า

แข่งกันดี ไม่ดีสักคน ผลัดกันดี ได้ดีทุกคน คนเราต้องมีพรหมวิหาร 4 คือ เมตต า กรุณา มุทิต า อุเบกขา

คนที่เราริษย าเป็นการส่วนตัว มีชื่อว่า เจ้ากร รมนาย เ ว ร ถ้าเขาสุข เราจะทุ กข์ ฉะนั้น เราต้องถอดถอนความริษย าออ กจากใจเรา

เพราะไ ฟริษย า เป็นไ ฟสุมขอน ไ ฟเย็น เราริษย า 1 คน เราก็มีทุ กข์ 1 ก้อน เราสามารถถอดถอนความริษย าออ กจากใจเราได้ ด้วยการแผ่แมตต า

2 อย่ าเป็นนักจับผิด

คนที่คอยจ้องแต่จะจับผิดผู้อื่น คือคนที่หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น มองไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง กิเ ล ส ฟูท่วมหัว ยังไม่รู้สึกตัวอีก คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง หาความสุขไม่ได้

ฉะนั้น จงมองคน และมองโลกในแง่ดี แม้ในสิ่งที่เป็นทุ กข์ ถ้ามองเป็น ก็สุขได้

3 อย่ าเสียเวลากับความหลัง

90 เปอร์เซ็นของคนที่มีความทุ กข์ เกิดจากการย้ำคิดย้ำทำ ปล่อยไม่ลง ปลงไม่เป็น คนที่สลัดคราบความหลังไม่ออ ก เหมือนเดินขึ้นเขา แล้วแบกสัมภาระต่างๆ มากมายขึ้นไปด้วย

ความทุ กข์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว จงปล่อยมันไปซะ อย่ าปล่อยให้คม มี ด แห่งอดีต มาก รี ดปัจจุบัน ต้องอยู่กับปัจจุบันให้เป็น ให้กายอยู่กับจิต จิตอยู่กับกาย คือ มีสติกำกับตลอดเวลา

4 อย่ าพัง เพราะไม่รู้จักพอ

ตัณ หา ที่มีปัญห า คือ ความโลภ ความอย ากที่เกินความพอดี เหมือนทะเลที่ไม่เคยอิ่มด้วยน้ำ ไ ฟที่ไม่เคยอิ่มด้วยเ ชื้ อ

ธรรมชาติของตัณ หา คือ ยิ่งเติม ยิ่งไม่เต็ม ทุกอย่ างต้องดูคุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่คุณค่าเทียม เช่น คุณค่าที่แท้จริงของนาฬิกา คืออะไร คือไว้ดูเวลา ไม่ใช่ใส่เพื่อความโก้หรู

คุณค่าที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือ คืออะไร คือไว้สื่อสาร แต่องค์ประกอบอื่นที่เสริมมา ไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือ

ดังนั้น เราต้องถามตัวเองว่า เกิดมาทำไม คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ อยู่ตรงไหน ต ามหา แก่น ของชีวิตกันให้เจอ

คำว่า พอดี คือ ถ้า พอ แล้วจะ ดี หาก รู้จัก พอ ชีวิตก็จะมีความสุข

พรทั้ง 4 ข้อนี้ ผมว่าสำคัญครับ พวกเราหลายคนยังยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ และไม่ยอมที่จะปล่อยวางมันลง ใครที่มีความคิดและความรู้สึกใน 4 เรื่องนี้ มากเกินไป ชีวิตก็จะเป็นทุ กข์

ส่วนใคร ที่ปล่อยวาง 4 เรื่องนี้ได้มากเท่าใด ความสุขก็อยู่ใกล้ท่านมากเท่านั้น เพราะความสุข มักจะเกิดขึ้นทันที เมื่อเราปล่อยวาง

ขอบคุณที่มา โค้ชวันพุธ