โครงการคนละครึ่ง รอบ 2 มาแล้ว ใครพล าดรอบแรกเตรี ยมตัวรับสิทธิ์

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ล็อตแรก 10 ล้าน ซึ่งมีประชาช นสนใจร่วมโครงการ ลงทะเบี ยนจนครบจำนวน

ล่าสุดนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเงิ น สำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง (สศค.)

เผยถึงโครงการ คนละครึ่ง พบว่ามีผู้ลงทะเบี ยนครบแล้ว จำนวน 10 ล้านคน หลังวันที่ 10 พ.ย. นี้

จะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบี ยนไม่ทัน ได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์อีกรอบ

ไม่ได้เป็นการขย ายสิทธิ์เพิ่ม แต่เป็นการลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิ์แทนผู้ที่ลงทะเบี ยนทัน

แต่ไม่ใช้ภายใน 14 วันตามเงื่อนไข ร้านค้ า ยังสามารถลงทะเบี ยนได้ตลอด ผ่านเว็บไซต์

คนละครึ่ง และธนาค ารกรุงไทย ไม่มีกำหนดปิดรับ พบว่ามีร้านค้ าลงทะเบี ยนแล้วกว่า 380,000 ร้าน

และมียอดการใช้จ่ายสะสมล่าสุดวันที่ 27 ต.ค. อยู่ที่ 1,100 ล้านบ าท ซึ่งมี 3

จังหวัดที่มีผู้ใช้จ่ายมากที่สุด ได้แก่ กทม. สงขลา และนครศรีธรรมราช