ต้องการเงิ นด่วนมาหาเรากสิกรผ่อนสบ ายเดือนละ 540 กู้ง่ าย อนุมั ติไว

สินเชื่อ เ งินด่วนกสิกรไทย Express Loan เป็นสินเ ชื่อส่วนบุคคล สำหรับพนักงานประจำ เจ้าของกิจการ

และ ผู้ที่มีบัญชี เงิ นเดือนผ่าน kbank ดอกเบี้ ยแบบลดต้นลดดอก จ่ายก่อนไม่มีค่าปรับ

สำหรับคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 7,500 บ าท ก็จะสามารถยื่นเรื่องกู้ให้ผ่านได้

เวลาการผ่อนได้ย าวมากที่สุดถึง 5 ปี หรือ 60 งวด Kbank Xpress Loan ก็คือ

ไม่จำเป็นต้องทำประกัน และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรั พย์ค้ำประกันด้วย

รายละเอี ยดการสมัคร

1.คุณสมบัติ

2.สัญชาติไทย

3.อายุ 20 ปีขึ้นไป

4.อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

5.ต้องมีรายได้ 15,000 บ าทขึ้นไป

6.ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

7.(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

8.มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศั พท์มือถือ

เ อกส า รประกอบการสมัคร

เอ กสา รแสดงตัวตน

1.สำเนาบัตรประชาช น ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

2.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอ กสา รแสดงรายได้ (เ ลือกอ ย่ างใดอ ย่ า งหนึ่ง)

สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน (อายุเอ กส ารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

หนังสือรับรองเงิ นเดือน (อายุเอ กส ารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

เอ กส าร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่ างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่ าคอมมิชชั่น ค่ าล่วงเวลา

ยื่นสลิปเงิ นเดือน 1 เดือน (อายุเอ กส ารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

หมายเห ตุ

กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอ กส ารแสดงรายได้

สนใจสมัครได้ที่ คลิกที่นี่kasikornbank.com