ธกส มอบโช คปีที่ 2 ในโครงการออมเงิ นเพื่อความเลวร้ ายกับทวีโช ค

ธ.ก.ส. มอบโช คพิเ ศษกับ“ โครงการออมเงิ นเพื่อลดความเสี ยห ายกับทวีโช ค”

ให้สิ นเชื่ อที่เข้าบัญชีลดราคาเงินกู้และโครงการขย ายเวลาชำระเงินที่ฝากเ งินระหว่าง 1 สิงหาคม 2562-31 กรกฎาคม 2563

เพื่อสร้างทางการเงิ น เสริมความมั่นคงในชีวิตหยุดโครงการฯ มีผู้ร่วมโครงการกว่า 2.2

ล้านรายรวมเงินออมกว่า 41,066 ล้านบ าทจับไม่ได้ในวัน ธ . ก. ครบรอบ 54 ปีวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ทะลุ 5 ล้านบ าท

นายสุรชัยรัศมีรองผู้จัดการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรฟาร์มปศุสัตว์ (ธ.ก.ส. )

ไม่ว่าตามที่รั ฐบ าลได้มีการจัดระเบียบข้อขัดแย้งตามแนวทางเกษตรประชารั ฐซึ่ง ธ.ก.ส.

ได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวผ่านการจัดทำโครงการลดภาระเงิ นกู้และโครงการขย ายเวลาชำระเงิ น

ให้แก่หน่วยงานจัดระเบี ยบการมีจังหวะการประกอบอาชีพโดยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการผลิตที่นำไปสู่การสร้างบ้ านและรายได้

ที่มั่นคงและยังได้จัดทำโครงการออมเงินเพื่อลดความเสี่ ยงกับทวีโช คโดยจัดระเบียบการนำรายได้ส่วนจากค่ า ใช้จ่ าย

ในครัวเรือนมาออมไว้ในโครงการฯ เพื่อสร้างใบทางการเงินผ่านการออมเงิ นที่นำ

ไปสู่ความมั่นคงและมีรายได้ที่จะชำระห นี้หยุดยั้งโครงการลดภาระเงินกู้และโครงการระยะเวลา

ชำระโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2564 เป็นช่วงเวลา 3 ปี

รวมที่พักที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงิ นฝากได้รับสิทธิระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้งและระดับประเทศปีละ 1

ครั้งแล้วเมื่อออมเงินสะสม 1,000 บ าทและคงเงินไว้ในบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือน

เพิ่มขึ้นไปของแต่ละรอบดำเนินการจะได้รับสิทธิโดยแบ่งเป็น 3 รอบรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562

รอบที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2562- 31 กรกฎาคม 2563 และรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563-31 กรกฎาคม 2564

ซึ่งมีลู กค้ าที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 2.2 รายเดือนรวมเงิ นออมมากกว่า 41,066 ล้าน บ าท

สำหรับปี 2563 จะจัดให้โชคในรอบที่ 2 จะมีการจัดงานจับคู่ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ในรวมวันครบรอบ 54 ปี

ธ.ก.ส. โดยมีผู้เข้าพักอาศัยและได้รับสิทธิจับคู่จำนวน 381,888 รายรวมจำนวนเงินในเงินกว่า 6,900

ล้านบ าทและสิทธิที่ร่วมโชคดีกว่า 6.9 ล้านสิทธิซึ่งได้รับในครั้งนี้ถือทองคำน้ำหนัก 10 บ า ทจำนวน 10

และรางวัลทอง น้ำหนัก 1 บ าท 100 รวมทั้งหมด 110 มูลค่าพุ่งกว่า 5 ล้านบ าท