หลวงพ่ อทันใจ อธิษฐานอะไ รได้ทันที ขอเงิ นได้เงิ นขอทองได้ทอง

หลวงพ่ อทันใจ อธิษฐานอะไ รได้ทันที โช คล าภมาไว สมปรารถนาทุกประการ

อาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิ ดมามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจึงไม่แปลกถ้าเรา

จะมีความเลื่ อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระ หรือ องค์เทพต่าง และในยุ คที่ทุกคนต่างเร่งรีบที่จะร่ำร วยด้วย

โช คล าภหรือเร่งรีบที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตและเร่งรีบหายจากโร คภั ยไข้เจ็ บ

เพื่อเป็นที่พึ่งหรือเป็นความหวังทางใจ Sanook Horoscope ขอเสนอเ รื่ อ งราวความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า “หลวงพ่อทันใจ” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นดีมากแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในการอธิษฐานด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นผลทันใจ ขอพรเพียงไม่กี่พรที่ขอก็สัมฤทธิ์ผลดัง

ปาฏิหารย์ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่ อทันใจเราจะพามาทำความรู้จักถึงความศั กดิ์สิ ทธิ์ของหลวงพ่ อกันค่ะ“หลวงพ่ อทันใจ”

อยู่ที่ “วัดพระธาตุดอยคำ”เป็นพระวัดคู่บ้ านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี

และถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเ ล ยก็ว่าได้

หลวงพ่อทันใจ” ท่านให้โช คลาภและมีญาณวิเศษที่ให้ผู้คนที่เป็นโร คภั ยไ ข้เจ็ บ

แม้กระทั่งอัมพฤ กษ์หรืออั มพ าต หายข า ดมาได้รวมถึงผู้คนที่นิยมเ สี่ ย งด วงกับกับการซื้อหวยบรรดาแฟนคลับกองสลากกินแบ่ง

ต่างคนต่างหวัง และขอให้สมหวังร่วมกันหลายคนอาจเคยคิดว่าที่เราเรียก

“หลวงพ่อทันใจ” เป็นเพราะอธิษฐานอะไรก็สำเร็จสมประสงค์ได้ทันใจทันท่วงทีแต่ความจริง ที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อ

ทันใจ นั้นแต่เดิมเป็นเ รื่ อ งของความทันใจในการสร้างและปลุกเสกโดยในสมัยโบราณ

เมื่อมีการสร้างพระ ในวัดสำคัญทางภาคเหนือนิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึง

พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วันกล่าวคือจะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไปจ น

สามารถสร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ต กดิน (ก่อนเวลา 18.00 น.) ของวันถัดไป ถ้าสร้างไม่เสร็จ

ถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไปและสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้ในเย็นอีกวันหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้น

มักจะมีขั้นตอน และพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้ อนการสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษก

ได้สำเร็จภายใน1 วัน จึงถือว่าเป็นเ รื่ อ งมหัศจรรย์ จึงเชื่ อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ

ทั้งในเรื่่องของการขอโ ชคลาภทั้งจากการง า น การค้ า และการเ สี่ ย งโดยเฉพาะอย่ าง

หลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ข า ดตอนสังเกตได้จากเสี ย งร่ำลือหรือกระทั่งเสีຍงประกาศปลุกเร้า

จากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งสมหวังมากกว่าไม่สมหวัง และจากจำนวนของดอกมะลิแ ก้บนอันล้นหลามคงเดาได้ไม่ย าก

ว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลให้สำเร็จได้ตามแร งอธิษฐานเห็นผลทันตาทันใจขนาดไหน ยิ่ง

เมื่อมีญาติโยมขาประจำมาเปิดเผยว่าได้เล ขเพื่อการเ สี่ ย งโ ชคมาจากที่นี่และมีผู้ไปแก้บนให้หลุดพ้น

จากห่วงห นี้สินระดับสิบล้านแน่นอนว่าหลายคนคงปราถนาที่จะเข้าไปสักการะและขอพรท่านให้ได้

ลุล่ วงสมปราถนาทันใจกันสักครั้งนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้วยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่ง

ของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตาก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ หลวง

พ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาปัจจุบันมีชื่อเสีຍงอย่ างมากในเ รื่ อ งของความศักดิ์สิทธิ์

ทั้งในเรื่่องของการขอโ ชคลาภทั้งจากการง า น การค้ า และการเ สี่ ย งโช ค

โดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ข า ดตอนสังเกตได้จากเสีຍงร่ำลือหรือกระทั่งเสีຍงประกาศปลุก

เร้าจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งสมหวังมากกว่าไม่สมหวัง และจากจำนวนของดอกมะลิแ ก้บน

อันล้นหลามคงเดาได้ไม่ย าก ว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลให้สำเร็จได้ตามแรงอธิษฐาน

เห็นผลทันต าทันใจขนาดไหน ยิ่งเมื่อมีญาติโยมขาประจำมาเปิดเผยว่าได้เล ขเพื่อการเ สี่ ย งโ ชค

มาจากที่นี่และมีผู้ไปแก้บนให้หลุดพ้นจากห่วงห นี้สินระดับสิบล้านแน่นอนว่าหลายคนคงปราถนาที่จะเข้าไปสักกา

ระและขอพรท่านให้ได้ลุล่วงสมปราถนาทันใจกันสักครั้งนอกจากจะเป็นที่สักการบูชา

ของคนท้องถิ่นแล้วยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา

ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ หลวงพ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างขึ้นในรัช

สมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาปัจจุบันมีชื่อเสีຍงอย่ างมาก

ในเ รื่ อ งของความศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันมีชื่อเสี ยงอย่ างมากในเ รื่ อ งของความศักดิ์สิทธิ์

หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบ าน แล้วประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

แต่การอธิษฐานขอพรต่อสิ่งใดนั้น บ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีหรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐาน

ที่จะทำให้เ รื่ อ งราวเหล่านั้นเป็นจริงและสัมฤnธิ์ผลได้หรือไม่ไม่ใช้สักแต่ว่าจะขอกันอย่ างเดียว เพราะบ างคนรอกัน

จ นเหี่ ยวก็ไม่เคยได้อะไรสักไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ก็ได้ เอาแ ค่สมมติว่ามีใครมาขออะไรในห มู่มนุษย์ด้วยกัน

ก่อนจะช่วยเหลือใคร บ างทีอยู่ที่ความสมเหตุสมผลที่จะช่วยเหลือเสี ยก่อนไม่ใช่ไม่ทำอะไรสักอย่ าง

และเป็นคนที่ไม่เคยให้หรือไม่เคยทำอะไรเ ล ยอย่ าว่าแต่สิ่งศั กดิ์สิทธิ์ที่ไหน

ขนาดเป็นมนุษย์ปกติอย่ างเราก็ยังไม่อย ากให้หรือช่วยเหลืออะไรเพราะฉะนั้น ก่อนจะไปอธิษฐานหรือขอพรจากสิ่งใดให้สมปราถนา

กรุณาสำรวจหัวใจตนเอง หรือความพย าย ามและความตั้งใจในการทำอะไรสักอย่ างของตัวเองด้วยวิธีบน ขอพรจาก “หลวงพ่อทันใจ”

การอธิษฐาน จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป

(จะมากกว่านั้นก็ได้เป็นร้อยพวงก็เคยมีคนทำมาแล้ว)

และสิ่งที่สำคัญมาก ในการให้อธิษฐานขอพร คือ ขอได้เพียง

“อย่ างเดียวเท่านั้น” ท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวัง

ปัจจุบันมีผู้คนที่มาอธิฐานและขอพรหรือบนบ านศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมาก

พอได้โช คลาภ โช คดีดังที่ขอก็จะนำดอกมะลิมากราบไหว้อีกเป็นจำนวนมาก

ซึ่งแต่ละวันจะมีคนนำดอกมะลิมากราบไหว้ไม่น้อยกว่าหลายร้อยหลายพันพวงเ ล ยทีเดียว

ข้อมูลsanook