คนละครึ่ง เตรี ยมลงรอบ2

รัฐบ าลเตรี ยมเปิ ดให้ลงทะเบี ยน www.คนละครึ่ง.com รอบใหม่ หลัง 10 พฤศจิกายน 2563

โดยเป็นการยกเลิ กสิทธิจากคนที่ไ ม่ได้ใช้งานใน 14 วัน ไม่ใช่ขย ายสิทธิเพิ่มจาก 10 ล้านคน

จากกรณีที่มีการเปิดให้ลงทะเบี ยน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ซึ่งก็มีคนลงทะเบี ยนครบทั้ง 10 ล้านคนเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันก็มีคนหวังว่ารั ฐบ าลจะขย ายโครงการ เปิดให้ลงทะเบี ยนเพิ่มอีก

ล่าสุด วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐ บ าล เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง

จะเปิดให้ลงทะเบี ยนใหม่อีกครั้งหลังวันที่ 10 พฤศจิกายน นี้ อย่ างไรก็ตาม ไม่ได้เป็นการขย ายสิทธิเพิ่มจาก 10 ล้านคน

แต่เป็นการเอาสิทธิที่เหลือจากคนที่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน มาลงทะเบี ยนใหม่

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบี ยนใหม่ยังเหมือนเดิมคือ

– มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

– ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ขณะเดียวกันตอนนี้มีคนใช้จ่ายในโครงการแล้วกว่า 2.6 ล้านคน รวมมูลค่ า 1.25 พันล้านบ าท

ข้อมูลkapook.