คาถาข ายดี สวดทุกวันก่อนค้ าข า ยเสริมโช คล าภ

เวลาที่พ่อค้ าแม่ค้ าทำการค้ าข า ย หลังจากที่ลงมือจัดร้านรวงเรียบร้อยเสร็จแล้ว

จะสังเกตว่าบรรดาพ่อค้ าแม่ค้ าต่างจะหาอาหารมาเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้างทางของร้านค้ า

หรือว่าจะยกมือสวดมนต์ สวดคาถาต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและร้านค้ า

และเพื่อเป็นการสวดดลใจเรียกให้ลูกค้ าเข้าร้าน สนใจสินค้ าที่เราเอามาข า ย ทั้งนี้จึงได้รวบรวมพระคาถาจากเกจิอาจารย์ชื่อ

ดังต่างๆที่เกี่ยวกับการค้ าข า ย มาไว้ให้พ่อค้ าแม่ค้ าได้พิจารณาแล้ว ลองนำไปท่องกราบไหว้ดู เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีพระคาถาดังต่อไปนี้

1 ค า ถ าเรียกเงินทองเข้าร้าน

ก่อนจะสวดค า ถ า นี้ควรจะอาบน้ำ ชำระล้ า งร่างกายให้สะอาดก่อน จากนั้นก็เตรียมเอาน้ำใส่ขันเอาไว้จากนั้นทำการ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดค า ถ า บทนี้ พุทธัง พะ หู ชะ นา นัง เอหิ จิตตัง เอ หิ มะ นุสสานัง เอหิ ลาภัง เอหิ เมตต า ซัมภูทีเป

มะนุสสานัง อิตถิ โย ปุริ โส จิตตัง พันธัง เอ หิ บทนี้ต้องสวด 9 จบ จากนั้นก็เอาน้ำในขันนั้นไปพรมให้ทั่วร้านเลย

2 ค า ถ าร่ำร ว ย เสริม ด ว ง เสริมภาระมีควรภาวนากับน้ำสะอาด

โดยก่อนภาวนานั้นให้เอาน้ำสะอาดมาพรมต ามบ้านเรือนก่อน รวมถึงพรมร้านค้ าด้วย จากนั้นก็สวดคาถาบทนี้

ธะนัง โภ คัง ทุสะ มะนิ มะ นัง โภ คัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะ มิ มะ หิ สุตัง สนะพุทธัง อะสุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะส

3 ค า ถ าเรียกลูกค้ า ข า ยดิบข า ยดี ห ล ว งพ่อปาน วัดบาง น มโ ค

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทนี้

พุทธะ มะ อะ อุ นะ โม พุทธายะ วิระทะโย วิ ระ โค นายัง

วิระ หิงสา วิระทา สี วิระ ทาสา วิระ อิตถีโย พุทธัสสะ มานี มานะ พุทธัสสะ สวาโหม

4 ค า ถ าเงินล้าน ห ล ว ง ปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ทำการตั้งนะโม 3 จบแล้วสวดบทนี้

นาสัง สิ โมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะร า ยันติ

ค า ถ าปัปสรรค พรหมา จะ มหา เทวา อภิลาภา ภะวัน ตุเม

ค า ถ าเงินแสน มหาปุญโญ มหา ลาโภ ภะวัน ตุ เม

ค า ถ าลาภไม่ข า ดสาย มิ เต ภา หุ หะ ติ

ค า ถ าเงินล้าน พุทธะ มะ อะ อุ นะ โม พุทธายะ วิระ ทะโย วิ ระ โคนายัง วิระ หิงสา วิระทาสิ วิระทาสา วิระ อิทอิทถิโย พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม

ค า ถ า พระปัจเจก พุ ท ธเ จ้ า สัม ปะ ติจ ฉา มิ

ค า ถ าเร่งลาภให้ได้เร็ว เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

สำหรับคนที่อย ากจะได้คาถาสวดเพื่อความเป็นสิ ริ ม ง ค ลของร้าน และอย่ าลืมบอ กต่อให้กับหล า ย ๆ คนได้เข้ามาอ่านกันด้วย การบอ กต่อสิ่งดี ๆ ก็เป็นการทำบุญ ทำความดีเหมือนกันช่วยทำให้บารมีดีขึ้นไปอีก

ที่มา horoscopedaily99