รู้ยัง เดือนนี้ มีวันหยุดพิเ ศษ

รู้ยังเดือนนี้มีวันหยุดพิเ ศษ เช็ ควันหยุดโค้งสุดท้ ายปี 2563

วันหยุด 2563 รู้ยังเดือน “พฤศจิกายน” มีวันหยุดพิเศษ

หลังรัฐบาลประกาศหยุดย าวเพื่อกระตุ้ นการท่องเที่ยว เช็ ควันหยุดโค้งสุดท้ ายของปีที่นี่ได้เลย

เนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมา ประเท ศไทยต้องประส บภาวะวิกฤ ต “โ ควิ ด”

ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุ ดชะงัก หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ “ท่องเที่ยว”

รัฐบาล พย าย ามงัดมาตรการเพื่อหวังจะกระตุ้ นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในประเท ศอีกครั้ง

อย่ างมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน แต่ดูจะไ ม่ปังตามที่ใ จหวัง จนล่าสุดต้องงัดแผนเด็ ด

คือ การประกาศให้เป็น “วันหยุดราชการ” เพื่อให้จับมือกันออกไปเที่ยวไทย

โดยที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบประกาศวันหยุดเพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนออกไปท่องเที่ยว

โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง รวมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ คือ วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ หากนับช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563

จะมี วันหยุด 2563 ทั้งหมดกี่วัน วันไหนบ้าง และมีวันหยุดย าวนอกจากที่รั ฐบ าลประกาศให้เป็น “วันหยุ ดราชการพิเศษ” อีกกี่วัน

เดือนพฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดพิเศษ

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

ทำให้ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 จะมีวันหยุดย าว 4 วัน พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่ 19 – 20 – 21 – 22

พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งหมด 4 วัน ตามมติ ครม. วันที่ 22 กันย ายน 2563

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 : วันหยุดปกติ

วันหยุด 2563

เดือนธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 : วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 : วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ มติ ครม.ย้ ายจากวันที่ 7 ธันวาคม 2563 มาเป็นวันนี้แทน เพื่อให้เป็นวันหยุดย าว

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ

ส่งผลให้เดือนธันวาคมมีวันหยุดย าว 4 วัน ได้แ ก่ พฤหัสบดี –ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ที่ 10 – 11 – 12 – 13 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 : วันหยุดปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 : วันสิ้ นปี

ทำให้เดือนธันวาคม 2563 มีวันหยุดย าวทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกคือช่วงวันหยุดรั ฐธรรมนูญ 10 – 13 ธันวาคม 2563

และอีกครั้งคือวันหยุด ปีใหม่ 31 ธันวาคม 2563 คาบเกี่ยวปี 2564

อย่ างไรก็ตาม สำหรับภาคเอกชนนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม หลังครม.มีมติ “วันหยุดราชการพิเศษ” นั้น

โดย ธปท. เห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุด​ชดเชยวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ตามกำหนดการเดิม เพื่อไ ม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป

และไ ม่ส่งผลกระทบต่อธุรกร รมทางการเงิน ที่ได้ตกลงชำระราคา หรือจัดสรรเงิ นตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้ าแล้ว

อย่ างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรั ฐบ าลให้มีวันหยุดย าวสำหรับกระตุ้ นเศรษฐกิจ

ธปท. เห็นสมควร ให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงิ นเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563