ร้านค้าโค รงการค นละครึ่ง เจอหนัก

จากสถ านการณ์การแพร่ระบ าดของเชื้ อไวรั สโค วิด-19 ที่ได้ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากมายกันเลยทีเดียว

บางธุรกิจถึงกับต้องพักกิจการ หรือปิดกิจการกันไปเลย ทำให้เกิดการว่างงาน ตกงาน กันเป็นจำนวนเยอะมากมาย

และสถ านการณ์ในตอนนี้ก็ได้เบาบางลงบ้ างแล้ว แต่ทางรั ฐบ าลก็ยังคงช่วยเหลือผู้ที่ยังเดื อดร้ อน

บ้านเมืองยังไ ม่รอดพ้นจากการแพ ร่ระบ าดของเชื้ อไวรั สโค วิด-19

ล่าสุดรั ฐบ าลได้จัดตั้ง โคร งงการคนละครึ่ง ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้ านที่ได้เดื อดร้อนอีกแล้ว

แต่ก็ได้มีร้านค้าโคร งการคนละครึ่ง หลังตรวจสอบพบว่าได้มีการฉ้ อโก งเกิดขึ้น

ไม่มีการซื้อขายสินค้ าจริง เข้าข่ายอีกกว่า 10 ราย จ่อตั ดสิทธิ์คนซื้อด้วย ล่าสุดคลังเชือดแล้ว 2 ราย

จากกรณีรั ฐบ าลออกโครงการ “คนละครึ่ง” หวังช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนทั่วไป

โดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้ าทั่วไปให้ครึ่งหนึ่งหรือ 50% เมื่อซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าร่วม

จำกัดไ ม่เกิน 150 บาทต่อวัน และรวมวงเงิ นสูงสุดไ ม่เกิน 3,000 บาทต่อคน รวมจำนวน 10 ล้านคนตลอดระยะเวลาโครงการ

ล่าสุดวันที่ 30 ต.ค.63 ทางด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ก็ได้มีการเปิดเผยว่า

คลังและธนาคารกรุงไทยที่ดูแลระบบมาตรการคนละครึ่ง ได้ปิดแอปถุงเงิ นของร้านค้ าที่เข้าโครงการนี้แล้ว 2 ราย

หลังมีหลักฐ านชัดเจนว่า มีการกระทำผิ ดเงื่อนไขลักษณะไ ม่มีการซื้อขายสินค้าจริงให้กับประชาชนที่เข้าโครงการ

นอกจากนี้ยังมีรายชื่อร้านค้ าที่เข้าโครงการกว่า 10 ราย ที่อยู่ในค่ายที่จะถูกปิดเหมือน 2 รายแรก

ทั้งนี้ คลังและธนาคารกรุงไทย จะดำเนินการเรียกเงิ นคืนจากร้านค้าที่ถูกปิดให้ออกจากโครงการ

และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินค ดีทางอาญ าฐานฉ้ อโกงเงิ นแผ่นดิน

สำหรับประชาชนที่เข้าโครงการและไปซื้อร้านสินค้ าที่ถูกปิดให้ออกจากโครงการ อยู่ระหว่างติดต ามและพิจารณาว่าจะตั ดสิ ทธิ์ด้วยหรือไม่

“ระบบของธนาคารกรุงไทยสามารถตรวจสอบความผิ ดปกติของการซื้อสินค้ าทุกรายการ

และเจ้าหน้ าที่ของธนาคารและคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความผิ ดปกติของร้านค้าทั่วประเท ศทุกวัน

จึงอย ากเตือนร้านค้ าและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอย่ าฉ้ อโกง

เพราะจะถูกจับได้ถูกยึดเงิ นคืนและดำเนินดคีด้วย” นายกฤษฎา ได้กล่าวไว้

นายกฤษฎา ก็ได้มีการกล่าวต่ออีกด้วยว่า มาตรการคนละครึ่งในส่วนของประชาชนได้มีการจองสิทธิ์เต็ม 10 ล้านคนแล้ว

ส่วนร้านค้ายังสามารถลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการได้ เพราะไ ม่มีการจำกัดจำนวน

โดยผู้ได้สิทธิ์จะได้วงเงิ นซื้อสินค้ า 3,000 บาท โดยรัฐร่วมจ่ายซื้อสินค้ าให้ครึ่งหนึ่งแต่ไ ม่เกินวันละ 150 บาท โดยมาตรการใช้ได้ถึง 31 ธ.ค.63