กู้เงิ นฉุ กเฉิ น 10,000บ าท ธนาค ารออมสินทำง่ายแค่5ขั้ นต อน

ธนาค ารออมสิน เปิ ดให้บริการสินเชื่ อฉุกเฉิน 10,000 บ าท เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าดของโควิด-19 โดยจะเปิ ดลงทะเบี ยนกู้เงิ นออมสิน

ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th เท่านั้น เริ่ม 15 เม.ย. 63

สำหรับรายละเอียดของสินเชื่ อออมสินมีอะไรบ้าง มาดูกัน

-วงเงิ นสูงสุด: 10,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ย: 0.10% ต่อเดือน

-ผ่อนชำระคืนสูงสุด: 2 ปี

-ปลอดชำระเงิ นงวด: 6 งวดแรก

-ไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติ ลงทะเบี ยนกู้เ งินออมสิน

อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และได้รับผลกระทบจากไวรั สโควิด เช่น พ่อค้ า-แม่ค้ า

คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

เมื่อรวมอายุผู้กู้ระยะเวลาชำระคืนเงิ นกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

ลงทะเบี ยนกู้เงิ นออมสินได้ที่ไหน?

ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ไม่ต้องมาที่สาขา

สิ้ นสุดโครงการวันที่ 30 ธ.ค. 63

ขั้นตอนลงทะเบี ยนกู้เงิ นสินเชื่ อฉุกเฉิน ออมสิน

1.เข้าเว็บไซต์ออมสิน https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/ เลือก คลิกเพื่อลงทะเบี ยนผู้มีอาชีพอิสระ

2.เลือกเงิ นกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7)

3.กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ

และเลขที่บัญชีธนาค ารออมสิน

4.จะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้ าที่ได้รับการอนุมัติวงเงิ นและติดต่อกลับภายใน 5 วัน ถ้าไม่ได้รับการติดต่อหมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์

5.ลูกค้ าได้รับเงิ นเข้าบัญชี

ข้อมูล sanook