โคราช ปราจีนฯน้ำป่าทะลักท่วมบ้ านเรือน ถนน สะพานข าด

สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ล่าสุด พบว่า มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 160.62 ล้านลูกบ าศก์เมตร

หรือ 103.63 % ซึ่งเกินความจุกั กเก็บ 155 ล้านลูกบ าศก์เมตร โดยมวลน้ำได้ล้นสปริลเวย์ปากกระโถน ราว 60 เซนติเมตร

ต้องยกบ านระบ ายน้ำฉุ กเ ฉินขึ้น 1 บ านที่ระดั บ 78 เซนติเมตร ซึ่งถือว่า มวลน้ำได้ล้นสปริลเวย์ เป็นรอบที่ 2 ของปีนี้

เนื่องจากมีฝนตกหนักบนเทือกเขา ทำให้เกิ ดน้ำฝนสะสมจำนวนมากบนพื้นที่ต้นน้ำลำพระเพลิง ก่อนจะไหลหลากเข้ามาสู่เขื่อนลำเพลิง

ซึ่งทางเขื่อนฯได้ระบ ายน้ำล้นลงสู่คลองธรรมชาติ ลำน้ำสาขาลำพระเพลิง และคลองชลประทาน แต่ด้วยมวลน้ำจำนวนมาก

จึงมีบ างช่วงที่ไหลเอ่อล้นตลิ่ง หลากเข้าท่วมพื้นที่ริมลำน้ำ ก่อนจะท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้ านเรือนประชาชน

และยังทำให้ถนนเส้นเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หน้าการประปาปักธงชัย มีน้ำเอ่อท่วมผิวจราจร และที่บริเวณสะพานบ้ านสะแกงาม

สะพานบ้ านปลายดาบสะพานบ้ านโคกสะอาด และสะพานบ้ านทุ่งเอื้อง อ.ปักธงชัย พบว่า ระดั บน้ำกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆ

ชาวบ้ านในละแวกต้องอพยพขนย้ ายสิ่งของหนีน้ำกันจ้าละหวั่น

ส่วนที่ อ.วังน้ำเขียว พบว่า มวลน้ำขาอุทย านแห่งชาติทับลานที่เชื่ อมต่อจากอุทย านแห่งชาติเขาใหญ่ ก็ได้หลากไหลมาในพื้นที่

อ.วังน้ำเขียวด้วยเช่นกัน โดยเขื่อนขนาดกลางในพื้นที่ ได้แก่ เขื่อนสันกำแพง ,เขื่อนลำเชียงสา และเขื่อนบะอีแตน อ.วังน้ำเขียว

ก็พบว่า ปริมาณเกินความจุกั กเก็บทั้ง 3 เขื่อน เนื่องจากพายุโมลาเบ ทำให้มีฝนตกหนักนานกว่า 3 ชั่วโมงในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมา

ทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 117 มิลลิเมตร น้ำฝนจึงไหลเข้าเขื่อนจำนวนมาก

แต่ขณะเดียวกัน มวลน้ำก็ไหลหลากตามเส้นทางน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้ านสวนห้อม ต.วังน้ำเขียว และที่บ้ านอุดมทรัพย์พัฒนา

ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ส่งผลให้ถนนข าด คอสะพานชำรุด พื้นที่การเกษตรและบ้ านเรือนได้รับความเสี ยหาย

ทางจิตอาสาตำรวจทางหลวง ร่วมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว และผู้นำชุมชน ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้ านโดยเร็ว

ทั้งเรื่องการขนย้ ายปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง และนำน้ำดื่มสะอา เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไปช่วยเหลือชาวบ้ านที่ประสบภั ยน้ำท่วม

เป็นการเร่งด่วน ซึ่งมวลน้ำจากตำบลอุดมทรัพย์ จะไหลลงไปที่ตำบลสะแกราช ชาวบ้ านได้เตรียมขนย้ ายของขึ้นที่สูงแล้ว

ป้องกันทรั พย์สินเสี ยหาย

ส่วนหมู่บ้ านวังตะเคียน ต.ลำนางแก้ว อ.วังน้ำเขียว มวลน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าพื้นที่เช่นกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา โดยเฉพาะอุโมงค์เชื่ อม

ผืนป่าเขาใหญ่- ทับลาน บนทางหลวงหมายเลข 304 สายกบินทร์บุรี- ปักธงชัย น้ำป่ายังไหลเชี่ยวรุนแร งผ่านอุโมงค์ทางลอดดังกล่าว

ระดั บท่วมสูงเกือบ 2 เมตร และค าดว่าจะลดระดั บลงหากไม่มีฝนตกเพิ่ม แต่รถทุกชนิดยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ต้องปิดการจราจรให้ใช้เส้น

ทางอื่น ซึ่งหน่วยงานภาคส่วนต่างๆใน จ.นครราชสีมา ได้สนธิกำลังกับ จ.ปราจีนบุรี จัดทีมตอบโต้ภั ยพิบัติ

ระดมเข้าช่วยเหลือชาวบ้ านเป็นการเร่งด่วนแล้ว

ซึ่งผู้ว่าฯโคราชประกาศแจ้งเตือน 9 อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม ประกอบด้วย อำเภอปักธงชัย โชคชัย จักราช เฉลิมพระเกียรติ

โนนสูง พิมาย ลำทะเมนชัย ชุมพวง และอำเภอเมืองย าง ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่ างใกล้ชิด เนื่องจากขณะนี้เขื่อนลำพระเพลิง

อำเภอปักธงชัย และเขื่อนพื้นที่อื่นๆอีกหลายเขื่อนมีปริมาณน้ำล้นเกินความจุ