บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน เงินเข้าวันไหนได้เงินค่าอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้เงินค่าอะไรบ้าง บวกเพิ่มเงิน 500 บาทซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะ

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2563 แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ยังคงเฮกันต่อเนื่องเพราะเป็นเดือนที่ 2 แล้วที่รัฐบาลได้เพิ่มเงิน

สมทบ 500 บาทให้ (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) ส่วนปฏิทินเงินเข้าบัตรฯ จะมีค่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 300 บาทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 800 บาทต่อเดือน

กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 200 บาทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 700 บาทต่อเดือน

ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

*ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA

สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน

จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

ข้อมูล sanook