บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน ได้เงินค่าอะไรบ้ าง

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้เงินค่ าอะไรบ้ าง บวกเพิ่มเงิน 500 บ าทซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคด้วยนะ

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2563 แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรคนจน ยังคงเฮกันต่อเนื่องเพราะเป็นเดือนที่ 2 แล้วที่รั ฐบ าลได้เพิ่มเงิน

สมทบ 500 บ าทให้ (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) ส่วนปฏิทินเงินเข้าบัตรฯ จะมีค่ าอะไรบ้ าง ไปดูกันเลย

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

เงินซื้อสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บ าทต่อเดือน

กลุ่มที่มีรา ยได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จากเดิมได้รับ 300 บ าทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บ าทเป็น 800 บ าทต่อเดือน

กลุ่มที่มีรา ยได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จากเดิมได้รับ 200 บ าทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บ าทเป็น 700 บ าทต่อเดือน

ค่ ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บ าทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐทุกคน

*ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เงินช่วยเหลือ ค่ าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

เงินช่วยเหลือ ค่ าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่ าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA

สำหรับการชำระเงินค่ าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน

จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐคืนในภายหลัง

ข้อมูล sanook