9การทำบุญโดยไม่ต้องใช้เงิ น ใครก็ทำได้

9การทำบุญโดยไม่ต้องใช้เงิ น ใครก็ทำได้

เราต่างรู้กันดีว่าการทำบุญมีหล ายวิ ธี ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญด้วยการใส่บ าตร การบริจาค หรือว่าการให้ทาน

แต่สิ่งเหล่านี้เราจะต้องใช้เงิ นทั้งนั้น แล้วถ้าเปรียบกับคนที่ไม่มีเงิ นล่ะที่อย ากจะทำบุญ แต่ไม่มีเงิ นซื้ อของมาทำบุญจะทำอ ย่ างไร

ไม่ต้องกังวลไปค่ะ สำหรับใครที่อย ากทำบุญโดยที่ไม่ต้องเ สี ยเงิ น เราก็สามารถทำได้ เพราะเรามีการทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงิ น

มาฝากกัน และถึงแม้คุณจะร ว ยคุณก็ทำบุญที่เรานำมาฝากในวันนี้ได้เช่นกัน

การบริจาคเงิ น ทอง หรือของมีค่ า คือวิ ธี ทำบุญ ที่คนส่วนใหญ่ คุ้นเคยกัน มานาน จนอาจทำให้หลงลืมไปว่า ยังมีวิ ธีทำบุญอื่นๆ

อีกหล า ยรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีจิตใจอิ่มเอิบผ่องใสและได้อานิสงส์ผลบุญไม่ต่างกัน มาดูกันดีกว่าว่า วิ ธีที่ทำได้บ่อยๆ

โดยไม่ต้องคอยให้มีเงิ นนั้น มีอะไรบ้ าง รวม 9 วิ ธี ดีๆ ทําบุญไม่ต้องใช้เงิ น ใคร ๆ ก็ทำได้

Lotus Flowers at Sun Rise by Bahman Farzad

วิธีที่ 1 พลังแห่งการให้อภั ย

ให้อภั ยคือคำสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย แต่ทำได้ย ากยิ่ ง เพราะคนที่คุณต้องให้อภั ยส่วนใหญ่ คือคนที่เคยทำให้คุณเ จ็ บช้ำน้ำใจหรือเคย

ทำ ร้ า ย คุณมาก่อน แต่เชื่ อเถอะว่าการให้อภั ยที่ออ กมาจากใจจริงนั้นให้คุณ-ประโยชน์อนันต์เพราะนอ กจากจะเป็นการปล ดห่วงโซ่

แห่งความบ าดหมางระหว่างกันแล้ว จิตใจของคุณจะรู้สึกโล่ง เบ า สบ ายอ ย่ างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลย

วิธีที่ 2 คำชมชโลมใจ

เพียงคำชมสั้น ๆ ที่คุณเปล่งออ กมาด้วยความจริงใจ ก็สามารถช่วยให้ผู้รับมีความสุขได้ย าวนานกว่าที่คุณค าดไว้ เ สี ยอีก

โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่ งหากคนคนนั้นกำลังวิตกกังวล หรือรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจ คำชมที่ออ กมาจากใจของคุณจะช่วยเพิ่มพลังให้เขาได้

อ ย่ างที่คุณค าดไม่ถึงเลยทีเดียว

วิธีที่ 3 ให้ คำสั้น ๆ ที่ยิ่ งใหญ่

คุณสามารถบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้หรือสิ่งใดก็ได้ที่เคยเป็นของคุณ แล้วแบ่งปันส่งต่อให้คนอื่น อาทิ เสื้อผ้า หนังสือที่คุณไม่ได้ใช้แล้ว

หรือแม้แต่ อ วั ย ว ะ ร่างกาย ซึ่งการแบ่งปันนี้จะช่วยล ด โ ม ห ะ หรือความ ห ล ง ผิ ด ในตัวตนว่านี่เป็นของของฉัน

อีกทั้งยังช่วยล ดโลภะหรือล ดความตระหนี่ลงไปด้วย แล้วคุณจะพบว่า สิ่งของที่สละไป เทียบไม่ได้กับความสุขใจที่ได้รับกลับมา

วิธีที่ 4 ยิ้มสร้างบุญ

การมอบรอยยิ้มที่แสนจริงใจถือเป็น การทำบุญที่ง่ายที่สุด และได้อานิสงส์มาก ไม่แพ้การทำบุญอื่น ๆ 

เพราะทุกครั้งที่คุณมอบรอยยิ้มให้ใคร จะก่อให้เกิ ดความสุขในใจของผู้รับเสมอ

มิหนำซ้ำรอยยิ้ม เล็ก ๆ นี้อาจช่วยเปลี่ยนวันเวลาแห่งความ เ ศ ร้ า ห ม อ ง ของเขาให้กลับมาสดใสอีกครั้งก็เป็นได้

ที่สำคัญคือ ความสุขที่คุณมอบให้ผู้อื่นนี้ก็ไม่ได้ห า ยไปไหน แต่สะท้อนกลับมาเป็นบุญ เป็นความสุขใจแก่คุณด้วยเช่นกัน

วิธีที่ 5 มองโลกในแง่ดีมีแต่สุข

การมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายอีกทั้งยังทำให้ใจของคุณรู้สึกเบ าสบ ายขึ้นด้วย เพราะการมองโลกในแง่ดีนั้นทำให้คุณไม่นั่งจับผิ ด

คิดร้ า ย และไม่เพ่งโ ท ษใครแม้ในย ามที่คุณกำลัง ทุ ก ข์ เพราะคนอื่นการมองโลกในแง่ดีนี้จะช่วยให้คุณ ทุ ก ข์ ไม่นาน

และมีความสุขมากขึ้น เมื่อใจสุขจิตก็เบ าสบ าย บุญกุศลก็จะบังเกิ ด

วิธีที่ 6 แค่ศีล 5 ก็เพียงพอ

เพียงถือศีลทั้ง 5 ข้อที่เราต่างคุ้นเคยกันเป็นอ ย่ างดี ทั้งการไม่ ฆ่ า สั ต ว์ ไม่ ลั ก ท รั พ ย์ไม่ประพฤติผิ ดใน ก า ม ไม่พูด ป ด

รวมทั้งไม่ดื่ม สุ ร า และของ มึ น เ ม า คือแหล่งสะสมบุญกุศลอันยิ่ งใหญ่

หากคุณตั้งใจปฏิบัติอ ย่ างไม่บิดพลิ้ว อานุภาพของการทำความดีละเว้นความ ชั่ ว นี้จะส่งผล ให้ชีวิตของคุณมีแต่ความปกติสุข

อีกทั้งยังทำให้คุณมีแร งกาย และพลังใจที่จะทำความดีอื่น ๆต ามมาอีกด้วย

วิธีที่ 7 อานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ

คำว่า อนุโมทนา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า ยินดีต าม ยินดีด้วย

พลอยยินดีเพียงคุณเห็นคนอื่นทำความดีแล้วพลอยยินดีมีความสุข

และอนุโมทนาบุญไปกับเขา หรือแค่กล่าวคำ สาธุ จากใจหากมีใครนำบุญมาฝาก จิตอันเป็นกุศลนี้จะทำให้คุณเ กิดความปีติ

เบิกบ านใจทราวกับคุณได้ทำบุญนั้นด้วยตัวเองเลยทีเดียว

วิธีที่ 8 อาสาช่วยงานบุญ

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ข า ดไม่ได้ในทุกงานบุญคืออาสาสมัคร คุณสามารถเข้าไปอาสาช่วยงานบุญได้ไม่จำกัดตำแหน่งต ามความสามารถที่

คุณถนัด และโอกาสอันเหมาะสม เช่น ช่วยออ กแร ง ยกของล้างจานชามในครัว หรือแม้กระทั่งอาสาทำความสะอาดห้องน้ำของวัด 

แล้วคุณจะแปลกใจว่า ต่อให้เหนื่อยจนเหงื่อโซมกายเพียงไร แต่คุณกลับรู้สึกอิ่มเอิบและมีความสุขใจอ ย่ างน่าอัศจรรย์

วิธีที่ 9 ปฏิบัติธรรม ที่สุดของบุญ

การทำบุญที่ได้รับผลบุญสูงสุดและก้าวเข้าใกล้นิพพาน มากที่สุดคือ การปฏิบัติธรรม ซึ่งมีหลากหล า ยวิ ธีให้เลือ กปฏิบัติต ามความถนัด

เช่น การตามดูลมห า ยใจเข้า-ออก เฝ้าดูกายที่เคลื่อนไหว เป็นต้นซึ่งทุกวิธีนั้น มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญอ ย่ างเดียวกันคือ

การฝึกสติให้รู้เท่าทันจิตของตนเองจนเกิ ดปัญญารู้แจ้งและได้บรรลุธรรมในที่สุด ผลบุญจากการที่คุณได้ใช้แร งกาย และความตั้งใจในการทำ

ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ย่อมมีพลังและอานิสงส์มากกว่าบุญที่ได้มา เพราะการบริจาคเงิ นตรา แต่ไร้ซึ่งแร งศรัทธา อ ย่ างแท้จริง

ข้อมูล verrysmilejung