คนละครึ่งรอบ2รออีกอึดใจ ไม่เกิน6พ.ย.รู้ผลเก็บตกกลุ่มตกหล่น

คนละครึ่งรอบ2 รอลุ้นพรุ่งนี้ หลังคลังฯ ขีดส้น 5 ทุ่ม ได้สิทธิแล้วไม่ใช้จ่ายถูกตัดสิทธิ ด้าน รมว.คลัง ปลื้ม เตรียมหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มหลังจบโครงการ

วันนี้ 4 พ.ย. ใกล้งวดเข้ามาทุกทีกับ คนละครึ่งรอบ2 เนื่องจาก กระทรวงการคลัง ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าผู้ที่ได้รั่บสิทธิ “คนละครึ่ง”

ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 ต.ค. 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้วกระทรวงการคลังขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ได้รับสิทธิ

หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน หรือ วันที่ 5 พ.ย. เวลา 23.00 น.นับถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ

จะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก โดยกระทรวงการคลัง มีแผนเปิ ดให้ประชาชนลงทะเบียน

คนละครึ่งรอบ2 สำหรับกลุ่มตกหล่น ค าดว่าภายในวันที่ 6 ต.ค. มีรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มตกหล่น

อย่ างไรก็ตามเมื่อได้รับสิทธิแล้ว กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่าขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตน

และใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 5 พ.ย. นี้ โดยเมื่อเติมเงิ นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการ เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ก็จะสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้ ากับร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะลงพื้นที่จ.กระบี่ตรวจราชการ

พร้อมยืนยันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกด้าน โดยด้านของหนี้นอกระบบ ได้เตรียมให้ธนาค ารออมสินปล่อยสินเชื่ อมีที่มีเงิ นรับจำนองที่ดิน

สินเชื่ อรับจำนำทะเบียนรถ ปล่อยซื้อรถ โดยจะคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าที่เป็นอยู่

ในส่วนโครงการคนละครึ่ง ที่ จ.กระบี่มีคนสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก มีร้านค้ าเข้าร่วมกว่า 6,000 ร้าน

นับได้ว่าได้การตอบรับเป็นอย่ างดี ต่อจากนี้รั ฐบ าลจะพิจารณามาตรการเพิ่มเติมหลังจากสิ้นสุดโครงการ

ล่าสุด ณ เวลา 12.00 น. คนละครึ่ง มียอดใช้จ่ายสะสม 5,815.37 ล้านบ าท แบ่งเป็นเงิ นที่ประชาชนจ่าย 2,966.46 ล้านบ าท

และรั ฐช่วยจ่ายอีก 2,848.91 ล้านบ าท จึงขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้ าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ

อย่ าให้มีการดำเนินการไปในทางมิชอบ เพื่อมิให้ทำลายบรรย ากาศของการดำเนินโครงการคนละครึ่ง

สำหรับ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่รั ฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บ าท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บ าท/คน

ตลอดโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขา ยสินค้ าเพิ่มขึ้น

วิธีดำเนินโครงการ

ประชาชนและร้านค้ าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด

เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้

1.ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย

2.ร้านค้ า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” เพื่อรับชำระเงิ นจากการขา ยสินค้ า

3.ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิ น ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิ ดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ

4.ภาครั ฐร่วมจ่ายค่ าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้ าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน

หรือไม่เกิน 3,000 บ าท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

ข้อมูล thansettakij