ธนาคารออมสินเปิดลงทะเบียนขอกู้ สินเชื่อฉุกเฉิน 5 หมื่นบาทรอบ2วันนี้!

ออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท ไม่ต้องค้ำประกัน รอบ 2 ผ่านแอพ MyMo

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมปรับเกณฑ์อนุมัติง่ายขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น MyMo โมบาย

แบงก์กิ้งของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35%

ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและ

ดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์

ขอสินเชื่อจำนวนมากเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ แต่หลังจาก

พิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ ออมสินจึงได้เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้ง

ความประสงค์ขอสินเชื่ออีกครั้ง

โดยสินเชื่อฉุกเฉิน ที่ธนาคารออมสินให้ผู้มีอาชีพอิสระสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 10,000 บาท วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ขณะนี้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1.6 ล้านราย และส่วนที่เหลือธนาคารก็อยู่ระหว่างการเร่งอนุมัติสินเชื่อให้

กับประชาชนอยู่ ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ล่าสุดธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อฉุกเฉิน

ไปแล้ว 700,000 ราย

ทั้งนี้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้

ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท

ข้อมูล prachachat