กรุงไทยใจดี ให้กู้ได้ทุกอาชีพ ไ ม่ต้องค้ำประกันก็ได้

ธนาคารกรุงไทยใจดี ให้ทุกอาชีพกู้ได้ 100,000 กู้ง่ายไ ม่ต้องใช้หลักประกันหรือคนค้ำประกัน

ธนาคาร กรุงไทย ได้มีการออกมาปล่อย สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ให้กับประชาชน สามารถกู้ได้ทุกอาชีพ

และยังให้วงเงิ นสูง และยังคิด อัตราดอกเบี้ย ที่โดนใจมากๆ

สามารถขอสินเชื่ อได้แบบง่ายๆ และที่โดนใจสุดๆคือ ไ ม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน หรือ คนค้ำประกันอีกด้วย

ให้กู้ยืมเงิ นได้ที่สูงสุดกว่า 1,000,000 บาท แต่ต้องไ ม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ ที่ได้รับต่อเดือน

ใครไ ม่มีการเดินบัญชีเงิ นฝาก กับธนาคารกรุงไทย ก็สามารถขอสินเชื่ อได้

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ตัวนี้ ชื่อว่า สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ที่ให้กู้ยืมเงิ นได้ สูงสุดกว่า 1,000,000 บาท

แต่ถ้าผู้กู้ ต้องการที่จะกู้ 100,000 บาท ก็ขอสินเชื่ อได้

และที่สำคัญสุดๆ สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ตัวนี้ สามารถผ่อนชำระเงิ นคืนได้สบายๆ สูงสุดที่ 5 ปี

ยอดของการผ่อนเงิ นคืน ตกเพียงที่เดือนละ 2,761 บาทเท่านั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 22%

และ ก็ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่คิดให้แบบพิเศษที่ 15% อีกด้วย ซึ่งยอดของการผ่อน จะเหลือเพียงแค่เดือนละ 2,378 บาท เท่านั้น

จุดเด่นของสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม Smart Money

(1.) ให้กู้ได้สูงสุดไ ม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไ ม่เกิน 5 เท่า ของรายได้

(2.) ผู้ที่กู้ ไ ม่จำเป็นต้องมีการเดินบัญชีรับเงิ นเดือน ผ่านธนาคาร ก็สามารถสมัครได้

(3.) ผู้ที่กู้ จะต้องมี รายได้ขั้นต่ำอย่ างน้อย 30,000 บาท ขึ้นไป

(4.) สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ไ ม่ใช้หลักประกัน และ บุคคลมาค้ำประกัน

คุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม Smart Money

(1.) เป็นบุคคลทั่วไป มีรายได้ ขั้นต่ำที่ 30,000 บาท ต่อเดือน

(2.) มีอายุการทำงาน ที่ไ ม่น้อยไปกว่า 1 ปี

(3.) หากเป็นเจ้าของ ร้านค้าทั่วไป รายได้ขั้นต่ำต้องอยู่ที่ 30,000 บาท ต่อเดือน และมีการเปิดร้านมาแล้ว 2 ปี ขึ้นไป

(4.) ไ ม่มีห นี้สิน ไ ม่มีประวัติที่เสี ยหาย ทางด้านการเงิ น

เอกส ารที่ใช้สมัครขอสินเชื่ อ กรุงไทย Smart Money

(1.) ใช้สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน 1 ชุด

(2.) ใช้สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน 1 ชุด

(3.) หากมีบัตรประจำตัวพนักงาน ให้นำมาด้วย

(4.) ใช้ต้นฉบับ หนังสือรับรอง รายได้ หรือ สลิปเงิ นเดือน ของเดือนล่าสุด หรือ เอกส ารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

Statement

สำหรับ บุคคลทั่วไป ที่มี รายได้ประจำ สามารถใช้ Statement การเดินบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือนได้

สำหรับ เจ้าของร้านค้ าทั่วไป สามารถใช้ Statement การดำเนิน ธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปีได้

หากมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ยน หรือ สำเนาทะเบี ยนการค้า ให้นำมาด้วย

หากต้องการที่จะกู้ เพื่อชำระค่าสินเชื่อ ให้นำเอกส าร ใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่ อบุคคล

หรือ สินเชื่ อบัตรเครดิต ของเดือนล่าสุด มาด้วย

สำหรับใครที่กำลังสนใจ สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ตัวนี้

สามารถขอสินเชื่ อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

อ่านเพิ่มเติม