เอาไปเลย200,000ไ ม่ต้องค้ำ สมัครเสร็จ รับเงิ นเข้าบัญชีทันที

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังภาวะเศร ษฐกิจที่ฝื ดเคื อง

ทำให้หลายคนอาจประส บปัญห าทางด้านการเงิ น หมุนเงิ นไ ม่ทัน ก็ได้นำอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ

จุดเด่น

เพื่อเป็นเงิ นทุน เป็นเงิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระห นี้สินอื่นๆ

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

ให้กู้ได้ไ ม่เกิน 5 เท่าของเงิ นออม ณ วันที่ยื่นกู้แต่ไ ม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้

ฝากเป็นรายวัน เป็นระยะเวลาไ ม่น้อยกว่า 3 เดือน และไ ม่น้อยกว่า 90 วัน วงเงิ นกู้สูงสด 50,000 บาท

ฝากเป็นรายสัปดาห์ เป็นระยะเวลาไ ม่น้อยกว่า 6 เดือน และไ ม่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ วงเงิ นกู้สูงสด 100,000 บาท

ฝากเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลาไ ม่น้อยกว่า 10 เดือน และไ ม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงิ นกู้สูงสด 200,000 บาท

ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงิ นกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่ อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงิ นที่ขอกู้ในครั้งนี้

ณ วันที่ทำนิติกร รมสัญญาต้องไ ม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิ ดนัดไ ม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้สินเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน

การชำระคืนเงิ นกู้

ระยะเวลาการชำระคืนเงิ นกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงิ นกู้และดอกเบี้ยไ ม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนงิ นกู้

ชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังนี้

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ลู กจ้ างของหน่วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงิ นเดือนประจำ

เป็นผู้ที่ยังไ ม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นกู้ต้องไ ม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกร รมสัญญา

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติ ดต่อได้

มีการออมเงิ นอย่ างสม่ำเสมอ

ไม่เป็นลู กจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกร รมการของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงิ นกู้

ใช้บัญชีเงิ นฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน