ไ ม่ได้OTPดีแทคให้รอรับ SMSชดเชย3500

ความคืบหน้ ากรณีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือดีแทค (DTAC)

เกิ ดเห ตุขั ดข้ อง ระบบ 1678 call center dtac application,

การรับข้อความรหัส OTP การชำระเงิ น-เติมเงิ นขัดข้องชั่ วคร าว

ทำให้ประชาชนที่ต้องการลงทะเบี ยน โครงการค นละครึ่ง เฟส 2 ในช่วงเช้าวันที่ 16 ธ.ค. 63 ไ ม่สามารถลงทะเบี ยนได้นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวัน (16 ธ.ค. 63) ทางดีแทคได้แจ้งถึงมาตรการเยี ยวย าลู กค้ าว่า

ดีแทคเข้าใจถึงสถานก ารณ์และผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับลู กค้า และขออภั ยในเหตุก ารณ์ที่เกิ ดขึ้น

ดีแทคพร้อมแสดงความรับผิ ดชอบด้วยการชดเชยให้กับลู กค้ าที่ได้รับผลกระท บดังกล่าว

ทั้งลู กค้าในระบบเติมเงิ น และระบบรายเดือน

อาทิ ส่วนลดเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ โบนัสเติมเงิ น โทรฟรี เน็ตฟรี

โดยดีแทคจะติ ดต่อไปยังผู้ใช้บริการดีแทคที่ได้รับผลกระทบ ผ่านทางข้อความ SMS โดยเร็วที่สุด

ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นวันเดียวกัน ดีแทคได้แจ้งเพิ่มเติมว่า

ดีแทคเข้าใจถึงสถานก ารณ์และผลกระทบที่เกิ ดขึ้นกับลู กค้ า

และขออภั ยในเหตุก ารณ์ที่เกิ ดขึ้น และพร้อมแสดงความรับผิ ดชอบด้วยการชดเชยมูลค่าสูงสุดไ ม่เกิน 3,500 บาท

ให้กับลู ก ค้าที่ได้รับผลกระท บดังกล่าว ทั้งในระบบเติมเงิ น และระบบรายเดือน อาทิ

โบนัสเติมเงิ น โทรฟรี เน็ตฟรี และส่วนลดเมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ

โดยดีแทคจะติ ดต่อไปยังผู้ใช้บริการดีแทคที่ได้รับผลกระทบ ผ่านทางข้อความ SMS โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อได้รับ SMS จากดีแทคแล้ว สามารถติ ดต่อรับสิทธิ์ตามมาตรการชดเชย

ตามรายละเอียดที่ระบุใน SMS ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ธ.ค.นี้

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์