นายกตู่ แย้มข่ าวดี อาจจมีต่อค นละครึ่งเฟส3และ4

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ไอคอนสย าม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรมว.กลาโหม

ให้สัมภ าษณ์ถึงโครงการค นละครึ่งเฟส 2 ที่เปิ ดให้ลงทะเบี ยนในวันเดียวกันนี้

ซึ่งสิทธิ์เต็มภายใน 2 ชั่วโมง ว่า เมื่อเข้าโครงการแล้วต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าเข้าคุณสมบัติหรือไ ม่

ถ้าไม่เข้าคุณสมบัติก็ต้องเอาออก และเปิ ดให้เข้าโครงการกันใหม่

หาคนเข้ามาเพิ่มเติม และจะพิจารณาดูว่างบประมาณเพียงพอหรือไ ม่

จำเป็นต้องทำต่อหรือเปล่า อาจจะมีเฟส 3 เฟส 4 ต่อไปก็ได้

ขึ้นอยู่กับสถานก ารณ์โควิด-19 และขึ้นอยู่กับการเงิ นการคลังของรั ฐบ าลด้วย

ซึ่งทุกคนทราบดีว่ารั ฐบ าลผ่อนคลายให้ทุกอย่ างแล้ว แต่ปัญห าของเราคือรายได้

นี่คือสิ่งที่รั ฐบ าลจำเป็นต้องทำ จะบอกว่ารั ฐบ าลไ ม่ดูแลเศ รษฐกิจเลยมันไ ม่ได้

โดยเฉพาะเศร ษฐกิ จฐานร ากระดับล่าง พ่อค้ าแม่ข าย

และเป็นสิ่งที่ดีที่ภาคเอกชนได้นำพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาหมุนเวียนขายในห้างสรรพสินค้า รวมทุกภาค 76 จังหวัด

และตนจำเป็นต้องขอความร่วมมือภาคเอกชน แต่ตนไ ม่ได้ไปเอื้อประโยชน์อะไรให้เขาเลย

เขาก็ทำของเขาไป นี่คือการนำนโยบายของรั ฐบ าลมา เราต้องรวมใจไทยสร้างช าติ