แ ม่ๆอย่ าลืม2564 ปรับเพิ่มเงิ นสงเค ราะห์บุ ตร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน กล่าวถึงการเตรียมของขวัญปีใหม่ 2564

เพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้แร งงาน ลูกจ้าง นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และประชาชน ว่า

ขณะนี้ทุกกรมในสังกัดกระทรวงแร งงาน กำลังรวบรวมและจัดเตรียมของขวัญปีใ หม่ที่กระทรวงแร งงานจะมอบให้ทุกคนในปี 2564

อย่ างเช่น สำนักงานประกันสังค ม จะปรับเพิ่มเงิ นสงเคร าะห์บุตรจากเดิมเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท

และปรับเพิ่มเงิ นค่าคลอ ดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บาท เป็นครั้งละ 15,000 บาท

ขณะนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากบอร์ดประกันสังค มแล้ว และได้เตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

รับทราบในวันพรุ่งนี้ (15 ธ.ค.63) นอกจากนี้ บอร์ดประกันสังค ม

ยังเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงิ นสมทบ ในส่วนของนายจ้ างและลู กจ้ างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละ 3%

หลังจากที่ได้เคยปรับลดในช่วงเดือนกันย ายน-พฤศจิกายน 2563 เป็นเวลา 3 เดือน ให้นำส่งฝ่ายละ 2%

เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ทั้งนายจ้ างและลู กจ้ างผู้ประกันตนจากผลจาก CO VID

ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงิ นหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจกว่า 2 หมื่นล้านบาท

และหากคิดเป็นจำนวนเงิ นที่จะประหยัดได้ มีเงิ นเหลือจำนวน 300 บาทต่อเดือน

อย่ างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

รออนุมัติ

รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแร งงาน

ก็ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ 2564 เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้ าที่ความปลอดภั ยในการทำงาน (จป.)

โดยไ ม่เสี ยค่ าใช้จ่าย ส่วนกรมการจัดหางาน จะปล่อยกู้กองทุนรับงานไปทำที่บ้ าน

แบบปลอดดอกเบี้ย ทั้งนี้ ความคืบหน้ าที่ชัดเจนกระทรวงแร งงานจะแถลงข่าวให้ทราบต่อไป

ขอบคุณ Radio-สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเท ศไทย