ค นละครึ่งเฟส2 มีแจ้งลงไ ม่สำเร็จ แนะทำต่อ

หลังจากที่ทางรั ฐบ าล เปิ ดให้มีการลงทะเบี ยนค นละครึ่ง เฟส 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จำนวน 5 ล้านสิทธิ

ซึ่งปรากฏว่า สิทธิค นละครึ่งนั้นเต็มอย่ างรวดเร็วภายใน 2 ชม. อีกทั้งยังมีคนที่พล าดไ ม่ได้รับสิทธิ เพราะเครือข่ายโทรศัพท์ของดีแทคล่ ม

อย่ างไรก็ตาม แม้ว่าท่านจะลงทะเบี ยนค นละครึ่งสำเร็จ

แต่ก็ใช่ว่าจะสิ้ นสุดแค่นี้ เพราะทางธนาคารกรุงไทยได้ออกมาบอกว่า

คนที่ลงทะเบี ยนแล้ว ให้รอรับ SMS ยืนยันสิทธิก่อน เพราะต้องมีการตรวจสอบว่า คุณสมบัติของท่านครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไ ม่

ล่าสุด 18 ธันวาคม 2563 บนโลกออนไลน์ได้มีคนออกมาเผยว่า

มีข้อความที่ส่งมาจากโครงการค นละครึ่ง ว่า ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไ ม่ถูกต้อง โปรดลงทะเบี ยนใหม่

จนทำให้มีคนไปโว ยแห ลก หลายคนไ ม่เข้าใจว่า ที่ลงทะเบี ยนไ ม่ถูกต้อง

คือไ ม่ถูกต้องอย่ างไร เขียนชื่อผิ ด นามสกุลผิด หรือเลขบัตรประชาชนผิ ด หรือว่าคุณสมบัติไ ม่ถูกต้อง

จากนี้ทำอย่ างไรต่อ

ท่านที่ลงทะเบี ยนค นละครึ่งแล้วได้รับข้อความว่าไ ม่ได้รับสิทธิ ต้องลองเช็ กดูก่อนว่า ท่านมีคุณสมบัติตรงหรือไ ม่ คือ

มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

ไ ม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ไ ม่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน

ไ ม่ใช่คนที่ได้รับสิทธิในเฟส 1 แล้วต้องการรับ 3,500 บาทเพิ่มแทนที่จะเป็นเงิ น 500 บาทที่ให้ท่านกดรับในแอปฯ เป๋าตัง

ท่านจะลงได้เฉพาะกรณีที่ท่านลงทะเบี ยนในเฟส 1 แล้วไ ม่ได้ใช้สิทธิเท่านั้น

อย่ างไรก็ตาม หากท่านเช็ กสิทธิแล้วพบว่าครบถ้วน ไ ม่มีข้อบกพร่ องใด ๆ แล้ว

แนะนำให้ท่านลงทะเบี ยนใหม่อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะต้องรอหลังวันที่ 15 มกราคม 2564

เพื่อรวบรวมสิทธิที่ว่างทั้งหมด หรือรอฟังประกาศจากรั ฐต่อไป