กราบสาธุ หลวงต าบุญชื่นสิ้ นสุดปลายทางการธุดงค์

เป็นที่ติ ดต ามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย หลังจาก หลวงต าบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ พระสงฆ์อายุ 72 ปี

ที่ออกเดินธุดงค์ตามจารีตประเพณีการปฏิบัติของพระป่าหลังออกพรรษา

โดยท่านได้ออกธุดงค์ด้วยเดินเท้าเปล่ากว่าพันกิโล ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา

และไ ม่ขอรับการถวายปัจจัยใดๆ ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น

ซึ่งล่าสุดในวันที่ 18 ธ.ค. 63 หลวงต าบุญชื่น ได้เดินถึงสำนักสงฆ์บ้านเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ าย ถือว่าเป็นการสิ้ นสุดการเดินธุดงค์ในปีนี้

โดยตลอดเส้นทางมีชาวบ้ านที่เลื่อมใสศรัทธา ได้มาปูผ้ารอให้หลางตาบุญชื่นได้เหยียบย่ าง

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และมีงพุทธศาสนิกชนชายหญิงแต่งกายด้วยชุดสีขาว

เดินตามหลวงต าตลอดเส้นทาง ระหว่างทางในการธุดงค์มีการแวะพักที่โรงพย าบ าลส่วนตำบลจนถึงแล้วออกเดินทางต่อ

ซึ่งตลอดการเดินทางนั้น จะเห็นได้ว่า หลวงต าบุญชื่นเดินอย่ างคล่ องแค ล่ว ทำเอาญาติโยมที่เดินตามมานั้น

ต่างต้องเดินสลับกับวิ่ง เพื่อให้ทันหลวงต าจนถึงสำนักสงฆ์ เมื่อเวลา 15.50 น.

นอกจากนี้ยังมีชาวบ้ านบ างส่วนมาปูเสื่อรอต้อนรับที่สำนักสงฆ์บ้ านเสาเล้า

จากนั้นลู กหลานและคนใกล้ชิดได้ล้างเท้าหลางต าบุญชื่น

และมีการเทศนาให้ข้อคิดคติธรรมกับสาธุชนทั้งหลายที่มารอต้อนรับ

ทั้งยังได้รับคำชื่นชมจากพระโพธินันทมุนี วิ (หลวงพ่อจิ๋ว) ว่าเป็นพระที่มีความวิริยะ และมีสัจจะ และขันติบารมีเป็นอย่ างมาก

ท่ามกลางคำกล่าวสาธุของชาวบ้ านเป็นจำนวนมาก

จากนั้นหลวงต าบุญชื่นได้ให้ศีลให้พรกับญาติโยมที่ติดตาม แล้วพักผ่อนอิริย าบท

หลังจากที่ผ่านการเดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่ามาย าวนาน ทั้งนี้ หลวงต าบุญชื่น

จะอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสัมภ าษณ์ได้ ในวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 63